Algemene verkoopvoorwaarden

- Huidige versie van 18 oktober 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, een Andorrese rechtspersoon in de vorm van eensocietat limitada unipersonalmet een kapitaal van 1.000.000 euro, geregistreerd in het handelsregister van Andorra onder nummer 16339, met BTW-nummer BE0668751256, met maatschappelijke zetel te C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Prinsdom Andorra), e-mail: cm(a)grip500.com, telefoon: +376 810 888, (hierna te noemen de "Verkoper") heeft als hoofdactiviteit de verkoop van banden en gerelateerde producten via de website grip500banden.be (hierna te noemen de "Site").

De Site wordt beheerd door het bedrijf GRIP500 SLU, een Andorrese rechtspersoon in de vorm van eensocietat limitada unipersonalmet een kapitaal van 3.000 euro, geregistreerd in het handelsregister van Andorra onder nummer 17485, met maatschappelijke zetel te C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Prinsdom Andorra), welk bedrijf zijn Site exclusief ter beschikking stelt van de Verkoper voor de commercialisering van zijn producten.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om, zonder beperking, alle verkopen van producten en diensten aan elke klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, hetzij consument, niet-professioneel of professioneel (hierna te noemen de "Klant"), die een aankoop op de Site heeft gedaan, te reguleren en de contractuele relaties tussen de Verkoper en de Klant te definiëren.

1. DEFINITIES

Alle zelfstandige naamwoorden waarvan de eerste letter in hoofdletters staat in dit document hebben de definitie die in dit artikel wordt gegeven.

 • Ontvangstbevestigingbetekent de antwoordmail die door de Verkoper aan de Klant wordt verzonden na de validatie van de Bestelling door de Klant en die de samenvatting van de Bestelling, de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden en de bijbehorende Factuur bevat.
 • Bestelformulierbetekent de samenvatting van de door de Klant geselecteerde Producten en die door de Klant ter validatie worden voorgelegd op de Site om de Bestelling af te ronden.
 • Leveringsbonbetekent het document dat aan de Klant wordt overhandigd door de Vervoerder bij de levering van de Bestelling, tegen ondertekening van de Klant ter bevestiging van de levering van de Bestelling en de perfecte staat van het of de betrokken Product(en) en de afwezigheid van anomalieën.
 • Algemene verkoopvoorwaardenbetekent deze algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper waaraan de Klant moet voldoen om zijn Bestelling te plaatsen.
 • Klantbetekent elke individu of bedrijf dat optreedt als Consument, Niet-Professioneel of Professioneel en toegang heeft tot de Site met het oog op het plaatsen van een Bestelling.
 • Bestellingbetekent het of de Product(en) besteld door de Klant voor elke aankoopgelegenheid op de Site.
 • Consumentbetekent een Klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije beroeps- of landbouwactiviteit.
 • Contractbetekent het geheel van contractuele documenten die de rechten en verplichtingen van de Partijen voor elke Verkoop definiëren, vermeld in Artikel 15.
 • Leveringsdatumbetekent de daadwerkelijke leveringsdatum van de Bestelling aan de Klant aangegeven op de Leveringsbon.
 • Leveringstermijnbetekent de maximale termijn vermeld in Artikel 8.2 waarop de Verkoper zich verbindt om de Bestelling aan de Klant te leveren.
 • Herroepingstermijnbetekent de termijn vermeld in Artikel 9.
 • Factuurbetekent de factuur die aan de Klant wordt verzonden via de Ontvangstbevestiging.
 • Overmachtbetekent het geval waarin een gebeurtenis buiten de controle van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij het sluiten van het Contract en waarvan de effecten niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, de uitvoering van zijn verplichting door de schuldenaar verhindert.
 • Leverancierbetekent een derde partij bij het Contract die in het bezit is van het of de Producten van de Bestelling van de Klant.
 • Leveringbetekent de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit of de controle over het of de Product(en).
 • Niet-Professioneelbetekent een Klant, rechtspersoon, die niet handelt voor professionele doeleinden (zie de definitie van Professioneel hieronder).
 • Productaanbodbetekent het aanbod gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Verkoper op een van zijn media, en met name zijn Site, gewijd aan de verkoop van een bepaald Product en inclusief met name de foto en de kenmerken en prijs van het Product.
 • Partij(en)betekent, in het enkelvoud, de Klant of de Verkoper individueel genomen en, in het meervoud, de Klant en de Verkoper collectief genomen.
 • Prijsbetekent de totale prijs vermeld in Artikel 5die de Klant zich verbindt te betalen voor de Bestelling.
 • Product(en)betekent de banden of gerelateerde producten (velgen, kettingen, etc...) aangeboden voor verkoop door de Verkoper op de Site.
 • Professioneelbetekent een Klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, publiek of privé, die handelt voor doeleinden die vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije beroeps- of landbouwactiviteit, ook wanneer hij handelt in naam van of voor rekening van een andere professional.
 • Sitebetekent de website van de Verkoper toegankelijk op het URL-adres grip500banden.be.
 • Montagestation(s)betekent de garages vermeld op de Site (https://www.grip500.fr/montage) waar de Klant zijn Bestelling kan laten leveren en zijn Producten kan laten monteren.
 • Rechthebbende op Herroepingbetekent de persoon vermeld in Artikel 9.
 • Vervoerderbetekent de transportmaatschappij gekozen door de Leverancier of de Verkoper voor het vervoer en de Levering van de Bestelling op het door de Klant opgegeven adres of bij het door hem gekozen Montagestation.
 • Verkoperbetekent de persoon vermeld in het Voorwoord.
 • Verkoopbetekent de juridische transactie gesloten tussen de Verkoper en de Klant waarbij de eerste zich verbindt om de Bestelling te leveren en de tweede om de Prijs te betalen.

2. DOEL EN AANVAARDING

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om, zonder beperking, alle Verkopen die via de Site van de Verkoper worden gesloten te reguleren en de contractuele relaties tussen de Verkoper en de Klant met betrekking tot elke Bestelling te definiëren.

De Algemene verkoopvoorwaarden prevaleren en vervangen alle andere mogelijke overeenkomsten, verbintenissen, verklaringen, beloften, intenties, documentaties of informatie die eerder tussen de Partijen zijn uitgewisseld met betrekking tot de Bestelling.

De validatie van elke Bestelling door een Klant is strikt ondergeschikt aan de voorafgaande aanvaarding, zonder beperking of voorbehoud, van de volledige voorwaarden van de Algemene verkoopvoorwaarden die op dat moment van kracht zijn op de Site, welke aanvaarding tot uiting komt door het aanvinken van het vakje links van de vermelding« Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden en het privacybeleid gelezen en aanvaard deze. ». Deze stap vindt plaats nadat de Klant de mogelijkheid heeft gehad om de details van zijn Bestelling en de totale Prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat hij deze bevestigt om zijn definitieve aanvaarding uit te drukken.

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn toegankelijk op de Site en worden aan de Klant verstrekt op een duurzame drager als bijlage bij de Ontvangstbevestiging.

Het Contract wordt geacht te zijn gesloten tussen de Partijen vanaf het moment van uitgifte van de Ontvangstbevestiging door de Verkoper.

De Verkoper zorgt voor het bewaren van het schriftelijke bewijs van het Contract vanaf de sluiting van het Contract en gedurende een periode van tien jaar vanaf de Levering van de Bestelling. De Klant kan toegang krijgen tot het gearchiveerde Contract op eenvoudig verzoek aan de Verkoper (https://www.grip500.fr/contact).

De Klant wordt geïnformeerd dat de sluiting van het Contract voor hem de verplichting met zich meebrengt om de Prijs te betalen ten gunste van de Verkoper.

3. PRODUCTEN

3.1 Kenmerken van de Producten

De essentiële kenmerken en de prijs van de Producten worden aangegeven in elke Productaanbieding die op de Site wordt gepubliceerd. Deze elementen vormen contractuele informatie die de Verkoper bindt in geval van sluiting van het Contract met de Klant en onder voorbehoud van de beschikbaarheid op voorraad van de betreffende Producten.

Elke band is voorzien van het DOT-nummer op de zijkant, samengesteld als volgt:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Code van de fabriek waar de band is geproduceerd
 • 4W : Dimensionale code specifiek voor de fabrikant
 • HWNX : Optionele code specifiek voor de fabrikant
 • 3903 : productiedatum van de band overeenkomend met de 39e week van het jaar 2003.

3.2 BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

De indicatie van de beschikbaarheid van een Product in de overeenkomstige Productaanbieding door de vermelding « VOORRAAD » is puur indicatief gezien de dagelijkse transactieflux en -volumes.

In geval van voorraadbreuk zal de Verkoper de Klant informeren en deze volledig terugbetalen met hetzelfde middel dat gebruikt werd tijdens de Bestelling binnen een termijn van tweeënzeventig (72) uur vanaf zijn informatie over de onbeschikbaarheid van het Product. In geval van gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de Bestelling, zal de Klant naar rato worden terugbetaald voor de ontbrekende Product(en).

4. BESTELLING

4.1 TOEGANG TOT DE WEBSITE

De openbare Website is het hele jaar door, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar voor elke bezoeker, met uitzondering van de onderbrekingen die nodig zijn voor technisch onderhoud, verzorging en updates die de Verkoper nodig acht uit te voeren en van elke technische storing die onafhankelijk is van de wil van de Verkoper.

Alle kosten die door de Klant worden gemaakt om zelf toegang te krijgen tot de Website, blijven volledig voor zijn rekening, met name de kosten van zijn computerapparatuur, zijn internetabonnement en alle software.

4.2 SELECTIE VAN HET OF DE PRODUCTEN

De Klant erkent en accepteert dat het zoeken en selecteren van het of de Producten door de Klant onder zijn volledige en enige verantwoordelijkheid gebeurt.

Om de zoekopdrachten van de Klant te vergemakkelijken, stelt de Verkoper op zijn Website (i) een zoekbalk ter beschikking waarin de Klant vrij trefwoorden kan invoeren en (ii) een zoekhulpmiddel gebaseerd op verschillende kenmerken van de Producten die door een keuzelijst worden aangegeven. De goede werking, het belang, de volledigheid en de relevantie van deze hulpmiddelen worden niet gegarandeerd door de Verkoper.

Het is aan de Klant om kennis te nemen van het geheel van Productaanbiedingen die door de Verkoper op zijn Website worden voorgesteld en om de nodige onderzoeken uit te voeren naar het geselecteerde model en naar de concurrentie om de relevantie, het belang en de geschiktheid van de Productaanbieding voor zijn behoeften te evalueren.

De Verkoper verstrekt ter informatie:

 • de TECDOC-gegevens over de link tussen voertuig en onderdelen;
 • de BMF-gegevens over de link tussen voertuig, banden en velgen;
 • de gegevens van de fabrikant over de link tussen voertuigen en kettingen;
 • de gegevens over de compatibiliteit tussen de voertuigen en producten.

De Verkoper garandeert op geen enkele wijze de relevantie, de nauwkeurigheid noch de volledigheid van deze gegevens die slechts ter indicatie worden verstrekt om het zoeken naar producten te vergemakkelijken. Het is aan de Klant om te verifiëren dat de geselecteerde Producten passen en overeenkomen met zijn voertuig.

De Klant wordt specifiek uitgenodigd om de beoordelingen te raadplegen, evenals de vergelijkbare banden die onder de Productaanbieding worden voorgesteld, om te evalueren of het bekeken Product aan zijn behoeften kan voldoen.

Het selecteren van een Product gebeurt door te klikken op de functie "Toevoegen aan winkelwagen" nadat de vereiste hoeveelheid is geselecteerd.

Deze handeling heeft alleen tot gevolg dat het geselecteerde Product in de winkelwagen van de Klant wordt opgenomen en leidt op dit moment tot geen enkele aankoopverplichting.

Zodra de Klant van mening is dat de selectie van zijn aankopen voltooid is, volstaat het om naar de rubriek "Winkelwagen" te gaan om de juiste selectie van de Producten en de hoeveelheden te controleren en kennis te nemen van de totale Prijs die aan zijn Bestelling is gekoppeld.

Voor de definitieve validatie van de Bestelling kan de Klant zijn winkelwagen op elk moment wijzigen en heeft hij de mogelijkheid om het detail van zijn Bestelling en de totale Prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat hij deze bevestigt om zijn definitieve aanvaarding uit te drukken.

4.3 AANMAKEN EN GEBRUIK VAN HET KLANTACCOUNT

Om zijn Bestelling af te ronden, moet de Klant een persoonlijk account aanmaken (als dit niet al is gedaan bij een eerdere Bestelling). Hiervoor moeten de Consument en de Niet-Professional een geldig e-mailadres opgeven en een wachtwoord instellen, evenals hun identiteit, telefoonnummer en adres verklaren. De Professional maakt op zijn beurt een "professioneel account" aan door een geldig e-mailadres op te geven en een wachtwoord in te stellen, evenals door zijn naam, voornaam, de naam van het bedrijf, een telefoonnummer en het adres te verklaren.

De Klant wordt uitgenodigd om alle nuttige informatie in zijn persoonlijk account in te vullen, wetende dat de velden met een asterisk (*) verplicht zijn.

Alle persoonlijke informatie van Klanten wordt verzameld en verwerkt voor de doeleinden en onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in Artikel 14 hieronder en in het Privacybeleid.

De Klant verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe en oprechte informatie te verstrekken en de Verkoper te informeren over eventuele wijzigingen die hen betreffen. Een overzicht van de verstrekte informatie is toegankelijk op de Site. Het niet verstrekken van de gevraagde informatie staat gelijk aan het afzien van het aanmaken van een account en voorkomt dat de Klant de Bestelling kan valideren.

De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk: de Klant is verboden deze aan een derde te onthullen of over te dragen. Elke Bestelling die wordt geplaatst met behulp van deze gebruikersnaam en dit wachtwoord wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Klant en verbindt de Klant dienovereenkomstig met de Verkoper, tenzij deze Bestelling is geplaatst door een derde vanwege een beveiligingslek op de site van de Verkoper. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Verkoper onmiddellijk schriftelijk te informeren over elk gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord zonder zijn medeweten en waarvan hij kennis heeft.

De Klant kan op elk moment de fouten bij het invoeren van de gevraagde informatie corrigeren. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele invoerfouten en de gevolgen die daaruit voortvloeien, zoals vertraging en/of een fout in de levering. In deze context zijn alle kosten voor het opnieuw verzenden van de Bestelling volledig voor rekening van de Klant.

Het persoonlijke account geeft de Klant toegang tot de volgende informatie:

 • Uw Bestellingen – Klantenservice: de lijst met Bestellingen die op de Site zijn geplaatst;
 • Wijzig uw informatie: de persoonlijke informatie die door de Klant is verklaard met de mogelijkheid om deze op elk moment te wijzigen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder vertraging of vergoeding het account van elke Klant te deactiveren in geval van schending van deze algemene voorwaarden en frauduleus of onrechtmatig gebruik van het account door de Klant of een derde.

De Klant kan zijn account deactiveren door de Verkoper per e-mail op de hoogte te stellen van zijn beslissing op het adres https://www.grip500.fr/contact. De Verkoper zal het account binnen maximaal tweeënzeventig (72) uur na ontvangst van deze e-mail deactiveren.

4.4 VALIDATIE VAN DE BESTELLING

Nadat hij zijn winkelwagen heeft gevalideerd, zijn account heeft aangemaakt, het leveringsadres heeft ingevoerd en zijn betaalmethode heeft geselecteerd, wordt de Klant uitgenodigd om zijn bestelling definitief te valideren door zijn betaling uit te voeren via de functie "Ga naar beveiligde betaling". De effectiviteit van deze operatie is ondergeschikt aan de voorafgaande acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden (zie supra).

De definitieve validatie van de Bestelling heeft tot gevolg dat de Klant zich verbindt tot de betalingsverplichting van de Prijs ten gunste van de Verkoper.

Na ontvangst van de betaling door de Verkoper, ontvangt de Klant een e-mail van de Verkoper met een overzicht van zijn Bestelling.

4.5 ANNULERING VAN DE BESTELLING (ONTBINDENDE CLAUSULE)

Dit Artikel vormt een ontbindende clausule die de verplichtingen specificeert waarvan de niet-nakoming zal leiden tot de ontbinding van de Verkoop.

4.5.1 Annulering van de Bestelling door de Klant

De Klant kan de Bestelling annuleren, dat wil zeggen de Verkoop ontbinden in de volgende gevallen:

 1. Naar eigen goeddunken:
  na de definitieve validatie van zijn Bestelling, heeft de Klant de mogelijkheid om zijn annulering naar eigen goeddunken aan te vragen, op voorwaarde dat de Producten van de Bestelling nog niet in voorbereiding zijn;
 2. Vertraging of weigering van levering:
  in geval van vertraging of weigering van levering door de Verkoper en volgens de voorwaarden en modaliteiten die worden herinnerd in Artikel 8.2;
 3. Herroeping:
  in geval van uitoefening van het herroepingsrecht onder de voorwaarden van Artikel 9;
 4. Gebrek aan overeenstemming:
  in de gevallen van gebrek aan overeenstemming genoemd in Artikel 10.2;
 5. Verborgen gebrek:
  in geval van een verborgen gebrek in de zin van Artikel 10.2; en
 6. Overmacht:
  in geval van definitieve verhindering van de Verkoper om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van Overmacht zoals toegepast in Artikel 13.
4.5.2 Annulering van de Bestelling door de Verkoper

De Verkoper kan de Bestelling annuleren, dat wil zeggen de Verkoop ontbinden in de volgende gevallen:

 1. Vertraging of gebrek aan betaling:
  in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn betalingsverplichting onder de voorwaarden van Artikel 6;
 2. Niet-beschikbaarheid van de Producten:
  in het geval van niet-beschikbaarheid van het of de Producten op voorraad;
 3. Tekortschieten van de Klant bij het ontvangen van de Producten op het opgegeven adres:
  in het geval van het tekortschieten van de Klant bij het ontvangen van de Producten op het opgegeven adres in de zin en onder de voorwaarden van Artikel 8.5;
 4. Overmacht:
  in geval van definitieve verhindering van de Klant om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van Overmacht zoals toegepast in Artikel 13.
4.5.3 Voorafgaande ingebrekestelling

De ontbinding van de Verkoop moet, behalve in geval van urgentie, voorafgegaan worden door een ingebrekestelling van de in gebreke blijvende Partij om aan zijn verplichting te voldoen binnen een redelijke termijn, met uitzondering van de volgende gevallen:

 • annulering omwille van gemak (Artikel 4.5.1(i));
 • specifieke gevallen van weigering van levering en het niet naleven van een als essentieel beschouwde leveringstermijn overeenkomstig Artikel 8.2;
 • uitoefening van het herroepingsrecht (Artikel 4.5.1(iii));
 • onbeschikbaarheid van de Producten (Artikel 4.5.2(ii)); en
 • tekortschieten van de Klant bij de ontvangst van de Producten op het opgegeven adres (Artikel 4.5.2(iii)).

Deze ingebrekestelling verwijst naar dit Artikel 4.5 en vermeldt uitdrukkelijk de reden voor ontbinding en dat, indien de in gebreke blijvende Partij zijn verplichting niet nakomt, de andere Partij het recht heeft de Verkoop te ontbinden.

De Klant wordt uitgenodigd om de eventuele aanvullende voorwaarden voor ingebrekestelling te raadplegen die zijn vastgelegd in deze Algemene verkoopvoorwaarden en die zijn overeengekomen voor elk van de hierboven genoemde gevallen van annulering van de Bestelling.

4.5.4 Formaliteiten van de ontbinding

De Partij die de Verkoop wenst te ontbinden, kan dit doen:

 • door notificatie met vermelding van het ingeroepen geval van ontbinding;
 • door een gerechtelijke aanvraag.

In het geval van uitoefening van het herroepingsrecht wordt de bovengenoemde notificatie uitgevoerd met behulp van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring onder de voorwaarden van Artikel 9.

In het geval van annulering omwille van gemak, wordt de notificatie uitgevoerd door de Klant via zijn account door de betreffende Bestelling te selecteren en een claim te openen via de ondersteuning met een ticket.

4.5.5 Moment van ontbinding

De ontbinding van de Verkoop treedt in werking vanaf:

 • de ontvangst door de andere Partij van de bovengenoemde notificatie (behalve in het geval waarin de Onderneming in de tussentijd heeft voldaan in het geval van Artikel 4.5.1(ii));
 • de door de aangezochte rechter bepaalde datum in geval van gerechtelijke ontbinding.
4.5.6 Gevolgen van de ontbinding

Eventuele restituties vinden plaats onder de volgende voorwaarden:

 • in geval van ontbinding omwille van gemak(Artikel 4.5.1(i)): terugbetaling van de Bestelling binnen maximaal tien (10) werkdagen vanaf de bevestigingsmail van de Verkoper, met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt bij de Bestelling;
 • in geval van ontbinding wegens vertraging of weigering van levering(Artikel 4.5.1(ii)): terugbetaling van de Bestelling onder de voorwaarden van Artikel 8.2;
 • in geval van ontbinding na een herroeping(Artikel 4.5.1(iii)): terugbetaling van de Bestelling onder de voorwaarden van Artikel 9;
 • in geval van ontbinding wegens non-conformiteit(Artikel 4.5.1(iv)): terugbetaling van de Bestelling onder de voorwaarden van Artikel 10.2.9;
 • in geval van ontbinding wegens onbeschikbaarheid op voorraad(Artikel 4.5.2(ii)): terugbetaling van de Bestelling binnen maximaal drie (3) werkdagen vanaf de e-mail van ontbinding van de Verkoper, met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt bij de Bestelling; en
 • in geval van tekortschieten van de Klant bij de ontvangst van de Producten op het opgegeven adres(Artikel 4.5.2(iii)): terugbetaling van de Bestelling binnen maximaal drie (3) werkdagen vanaf de e-mail van ontbinding van de Verkoper, met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt bij de Bestelling en onder aftrek van de retourkosten en eventuele kosten voor pogingen tot herlevering zoals vermeld in Artikel 8.5.

De ontbinding van de Verkoop heeft geen invloed op de Artikelen 21 en 22 die van kracht blijven tussen de Partijen.

5. PRIJS

Elk Productaanbod wordt vergezeld van de eenheidsprijs en wordt verstaan inclusief alle belastingen. De referentievaluta is: de euro

Overeenkomstig Artikel 19 hieronder, zijn alle Bestellingen onderworpen aan de wetten van het Vorstendom Andorra, welke Bestellingen worden geacht te zijn gerealiseerd op dit grondgebied waar de Verkoper is gevestigd. Als gevolg hiervan zijn de prijzen van de Productaanbiedingen exclusief eventuele milieuheffingen die van toepassing zijn buiten het Vorstendom Andorra.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat de prijzen van de Productaanbiedingen meerdere keren per dag kunnen variëren. De prijzen die van toepassing zijn op een Bestelling zijn die welke op de Site worden weergegeven gelijktijdig met de definitieve validatie van de Bestelling in de zin van Artikel 4.4.

In het kader van bepaalde Productaanbiedingen stelt de Verkoper een prijsvergelijkingstool ter beschikking van de Klant met de prijzen van sommige van zijn concurrenten. Om de datum te kennen waarop de concurrentieprijs door de Verkoper is vastgesteld, wordt de Klant uitgenodigd om zijn muis over de betreffende prijs te bewegen om een tekstballon te laten verschijnen die de datum en het tijdstip van het verzamelen van de concurrentieprijs door de Verkoper aangeeft.

De Totale Prijs van een Bestelling bestaat uit:

 • het totale bedrag van de prijzen van de door de Klant geselecteerde hoeveelheden producten en diensten; en
 • de eventuele verzendkosten (behalve aanbieding van verzendkosten onder voorwaarden).

6. FINANCIËLE VOORWAARDEN

Betaling is onmiddellijk verschuldigd bij de Bestelling, welke door de Verkoper alleen zal worden verwerkt na ontvangst van de volledige betaling van de Klant.

Bij het uitblijven van ontvangst van de betaling van de Prijs binnen drie (3) dagen na de validatie van de Bestelling, ontvangt de Klant een notificatie van de Verkoper die hem sommeert om de Prijs binnen een aanvullende termijn van vier (4) dagen te betalen. Bij gebreke daarvan kan de Verkoper de Bestelling annuleren en dus de Verkoop ontbinden.

De Klant kan zijn bestelling betalen met de volgende betaalmiddelen:

 • creditcard;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • SEPA-overboeking (met mogelijkheid tot automatische incasso voor Professionals).

De Klant draagt de gevolgen van elke invoerfout tijdens de betalingsprocedure en van elke anomalie of storing van de betaalmiddelen.

De Verkoper kan van elke Professionele Klant vertragingsboetes eisen die opeisbaar zijn de dag na de vervaldatum. De rentevoet voor te late betaling zal gelijk zijn aan de rentevoet toegepast door de Europese Centrale Bank op haar meest recente herfinancieringstransactie vermeerderd met 10 procentpunten. De toepasselijke rentevoet voor het eerste semester van het betreffende jaar is de rentevoet die van kracht is op 1 januari van dat jaar. Voor het tweede semester van het betreffende jaar is het de rentevoet die van kracht is op 1 juli van dat jaar. De vertragingsboetes zijn opeisbaar zonder dat een herinnering nodig is.

Bovendien zal elke Professionele Klant die in gebreke blijft met de betaling van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Verkoper voor incassokosten van veertig euro (€40,00). Wanneer de incassokosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire vergoeding, kan de Verkoper aanvullende compensatie vragen, op vertoon van bewijs. Echter, de Verkoper kan geen aanspraak maken op deze vergoedingen wanneer de opening van een procedure van bescherming, herstel of gerechtelijke liquidatie het betalen op de vervaldatum van de schuld die hem verschuldigd is verbiedt.

In geval van een mislukte incasso, voor elke Professionele Klant, geeft de klant zijn toestemming om de onbetaalde facturen automatisch te regelen op de creditcard van zijn bedrijf.

Na elke betaling, ongeacht de wijze, ontvangt de Klant een bevestigingsmail.

6.1 BETALING MET CREDITCARD

De Verkoper accepteert alleen betalingen met Visa, Mastercard of Maestro creditcards.

De beveiligde online betaling met creditcard wordt uitgevoerd door een betalingsdienstaanbieder.

Alle fasen van betaling met creditcards zijn onderworpen aan het betalingssysteem HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, dat volledig is gecodeerd en beveiligd. Het gebruikte protocol is SSL gekoppeld aan bankmonetica (3D secure protocol).

Dit betekent dat de informatie met betrekking tot de bestelling en het creditcardnummer niet openlijk op het internet circuleren. Het creditcardnummer wordt op geen enkel papier, factuur, bon of andere lijst afgedrukt.

De Verkoper heeft geen kennis van creditcardnummers. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT bewaart de creditcardnummers niet nadat de betalingstransactie naar de bank van de handelaar is verzonden. Zo heeft niemand toegang, noch computergewijs, noch in gedrukte vorm, tot de creditcardgegevens van de kopers. Het risico om uw creditcardnummer te laten hacken bij een aankoop op de websites van de Verkoper uitgerust met HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT is bijna nihil.

Professionals kunnen ook gebruikmaken van het automatische incassosysteem GoCardless (gocardless.com) gekozen door de Verkoper. Dit systeem is volledig gecodeerd.

Bij betalingen met creditcard wordt de transactie onmiddellijk afgeschreven zodra de betaling door de Klant is uitgevoerd. De betalingsverplichting die met de creditcard is gegeven, is onherroepelijk. Door zijn bankgegevens te verstrekken tijdens de Verkoop, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat overeenkomt met de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is deze te gebruiken. In geval van een fout, of de onmogelijkheid om de kaart te debiteren, kan de Bestelling worden geannuleerd onder de bovengenoemde voorwaarden.

De activiteiten in verband met het contract voor verkoop op afstand worden gehouden door AD TYRES INTERNATIONAL EU gevestigd op Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - bedrijfsregistratienummer OC 1277.

6.2 BETALING VIA PAYPAL

De Klant die gebruikmaakt van een betaling via Paypal (www.paypal.com) moet een account hebben of aanmaken bij deze aanbieder (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transacties uitgevoerd via Paypal zijn beveiligd door het 3D-Secure protocol. De Verkoper heeft op geen enkel moment toegang tot de bankgegevens van de Klant.

6.3 BETALING VIA BANKOVERSCHRIJVING

De Klant kan zijn betaling uitvoeren via SEPA-overboeking op de rekening van de Verkoper waarvan de gegevens als volgt zijn:

Rekeninghouder: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE): TRWIBEB1XXX
Wise.

Om deze overboeking door de Verkoper in aanmerking te laten nemen, is het essentieel dat de Klant zijn Bestelnummer in de referentie van de overboeking of in het daarvoor bestemde veld aangeeft. Het bestelnummer wordt aan de Klant herinnerd op de pagina gewijd aan de SEPA-overboeking.

De Bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van de overboeking en na validatie. Als gevolg hiervan kan de aangekondigde verzendtijd variëren afhankelijk van de tijd die nodig is om uw betaling te ontvangen.

In het geval van een betaling per bankoverschrijving kunnen de extra kosten die door de uitgevende bank worden toegepast niet in mindering worden gebracht op de te ontvangen betaling.

6.4 BETALING MET CREDITCARD IN 4 KEER

De optie om in 4 keer te betalen is beschikbaar volgens de onderstaande voorwaarden (complete wielen zijn uitgesloten).

Totale prijs van uw bestelling Administratiekosten
0,00 € - 199,99 € 6,90%

Buitenlandse kaarten, uitsluitend opnamekaarten, kaarten met systematische autorisatie (Electron, Maestro, Cirrus...) en e-cards worden niet geaccepteerd.

De betaling van uw termijnen gebeurt met creditcard of via automatische incasso.

De 4 termijnen zijn als volgt:

 • Vervaldag 1 : de dag van uw bestelling 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 2 : 30 dagen na uw bestelling 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 3 : 60 dagen na uw bestelling 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 4 : 90 dagen na uw bestelling 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.

In geval van afwijzing van uw betaling, geven wij u 7 dagen om uw situatie te regelen zonder rente voor te late betaling, terwijl u het recht behoudt om te profiteren van uw "betalingsfaciliteiten". Na deze termijn verliest u het recht om te profiteren van de "betalingsfaciliteiten" en worden alle bedragen onmiddellijk opeisbaar.

7. EIGENDOM EN RISICO-OVERDRACHT

De Producten worden eigendom van de Klant zodra de Bestelling is bevestigd. Dientengevolge is de Klant alleen verantwoordelijk voor de invoer en het binnenbrengen van de Producten in het land van bestemming dat hij voor de verzending heeft gekozen. De Klant wordt uitgenodigd om de eventuele verplichtingen die op hem rusten vanwege de invoer van de Producten in het genoemde land van bestemming te raadplegen.

Alle risico's van verlies of beschadiging van de Producten worden overgedragen aan de Professionele Klant vanaf het moment van eigendomsoverdracht.

Alle risico's van verlies of beschadiging van de Producten worden overgedragen aan de Consument Klant op het moment dat hijzelf of een door hem aangewezen derde, die niet de door de Verkoper voorgestelde vervoerder is, de Producten fysiek in bezit neemt.

Wanneer de Consument of de Niet-Professionele de Levering van de Producten toevertrouwt aan een vervoerder anders dan die voorgesteld door de Verkoper, wordt het risico van verlies of beschadiging van de goederen overgedragen aan de Consument of de Niet-Professionele op het moment van overhandiging van de goederen aan de vervoerder.

8. LEVERING

De levering van de Bestelling gebeurt naar keuze van de Klant, uitgedrukt tijdens de Bestelling, door de Bestelling te leveren op een door de Klant verstrekt adres of op het adres van een van de Montagestations die op de Site zijn vermeld en die de Klant eventueel heeft aangewezen.

8.1 VERZENDKOSTEN

Voor auto-onderdelen en alle andere artikelen worden de verzendkosten aangegeven in de winkelwagen.

Voor banden worden de verzendkosten gratis aangeboden aan de Klant voor elke aankoop van twee (2) identieke producten. In geval van aankoop per stuk (autobanden, velg), zijn de verzendkosten voor rekening van de Klant, behalve voor motorbanden waar de verzendkosten gratis zijn vanaf de eerste gekochte band.

8.2 LEVERTERMIJN

De Verkoper verbindt zich ertoe de Bestelling te leveren binnen een maximale termijn van dertig (30) dagen vanaf de bevestiging van de Bestelling («Levertermijn»). De Klant erkent en accepteert zonder voorbehoud dat geen enkele andere termijn die op de Site wordt vermeld een vaste verbintenis van de Verkoper jegens de Klant vormt.

De Klant wordt louter ter indicatie geïnformeerd dat de levering gemiddeld plaatsvindt tussen twee (2) en acht (8) werkdagen vanaf de ontvangst van de volledige betaling van de Prijs van de Bestelling. In geval van selectie van meerdere Producten binnen dezelfde Bestelling, kunnen deze mogelijk niet op dezelfde dag worden geleverd zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van claim van de Klant.

Buiten het geval van levering in een Montagestation, wordt de bovengenoemde Levertermijn onderbroken in de volgende gevallen:

 1. betalingsvertraging;
 2. adresfout opgegeven door de Klant;
 3. afwezigheid van de Klant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger om de Bestelling in ontvangst te nemen.

In de gevallen (i) en (ii) begint de Levertermijn opnieuw te lopen vanaf de regularisatie van het betalingsincident voor een nieuwe periode van dertig (30) dagen.

In geval (iii) zullen de Klant en de Verkoper (of de vervoerder indien van toepassing) een nieuwe leverdatum overeenkomen waarvoor de Klant zich ertoe verbindt dat hij of zijn vertegenwoordiger aanwezig zal zijn.

In geval van niet-nakoming door de Verkoper van zijn verplichting tot levering van de Bestelling binnen de Levertermijn, kan de Consument of de Niet-Professionele de Verkoop ontbinden als, nadat hij de Verkoper heeft gesommeerd de levering van de Bestelling binnen een redelijke aanvullende termijn uit te voeren, deze laatste niet binnen deze termijn heeft gehandeld.

De Verkoop wordt als ontbonden beschouwd bij ontvangst door de Verkoper van de brief of het schrijven waarin hem deze ontbinding wordt meegedeeld, tenzij de Verkoper in de tussentijd heeft gehandeld.

De Consument of de Niet-Professionele kan de Verkoop echter onmiddellijk ontbinden:

 • wanneer de Verkoper weigert de Bestelling te leveren of wanneer het duidelijk is dat hij de Bestelling niet zal leveren;
 • wanneer de Verkoper zijn verplichting tot levering van de Bestelling niet nakomt op de datum of bij het verstrijken van de Levertermijn en deze termijn voor de Consument of de Niet-Professionele een essentiële voorwaarde van het contract vormt. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden die de sluiting van het contract omringen of uit een uitdrukkelijk verzoek van de Consument of de Niet-Professionele voor de sluiting van het contract.

Naast de mogelijkheid om de Verkoop te ontbinden, kan de Consument of de Niet-Professionele gebruikmaken van alle andere rechtsmiddelen die zijn nationale recht voorziet.

De Consument en de Niet-Professionele worden bovendien uitgenodigd om Artikel Artikel 4.5 te raadplegen over de ontbinding.

Deze rechten van de Consument of de Niet-Professionele doen geen afbreuk aan de toekenning van schadevergoeding.

Wanneer de Verkoop wordt ontbonden onder de voorwaarden van dit Artikel, vergoedt de Maatschappij de Consument of de Niet-Professionele het volledige bedrag dat is betaald, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de Verkoop is opgezegd.

8.3 MOEILIJKHEDEN MET GELEVERDE PRODUCTEN

De Klant, zijn werknemer of zijn vertegenwoordiger moeten de conformiteit van de staat van de Producten bij levering controleren, of deze nu plaatsvindt op zijn adres of in een Montagestation. De Klant is persoonlijk verantwoordelijk voor het informeren en instrueren van zijn werknemers of vertegenwoordigers met betrekking tot de controle van de conformiteit van de Producten.

De Klant, zijn werknemer of zijn vertegenwoordiger moeten alle voorbehouden over de Producten bij levering aan de Vervoerder melden. Deze voorbehouden moeten expliciet en nauwkeurig op de Leveringsbon worden vermeld.

Als de Producten die het onderwerp van de Bestelling zijn niet conform zijn of als het ontvangen pakket in slechte staat is, kan de Klant de Levering weigeren. Hij moet vervolgens de Verkoper onmiddellijk informeren door contact op te nemen met de klantenservice via het ticketsysteem.

In geval van een gebrek aan conformiteit zijn de bepalingen van Artikel 10.3 hieronder van toepassing.

In geval van een beschadigd en geweigerd pakket, zal een geschil worden geopend bij de Vervoerder van de Producten die het onderwerp van de Bestelling zijn. Een attest van beschadigd pakket gedateerd en ondertekend zal van de Klant worden gevraagd om het geschil te kunnen openen. In het geval dat de Levering heeft plaatsgevonden in een Montagestation, zal de Klant het attest door het Montagestation moeten laten ondertekenen.

De termijn voor het oplossen van geschillen bij de Vervoerder is minimaal tien (10) werkdagen en kan tot vier (4) weken duren vanaf de opening ervan. Deze termijnen worden indicatief door de Verkoper gegeven op basis van zijn ervaring en kunnen op geen enkele manier bindend zijn.

De toepassing van deze bepalingen doet geen afbreuk aan alle andere rechtsmiddelen waarover de Klant beschikt volgens de toepasselijke wetgeving.

8.4 LEVERINGSBON

De Vervoerder overhandigt de Klant of het Montagestation al naar gelang het geval een Leveringsbon tegen ondertekening, waarin expliciet de mogelijkheid wordt aangegeven om voorbehouden te formuleren, met name in geval van zichtbare gebreken van het of de Producten of van het niet overhandigen van de gebruiksaanwijzing.

De Klant erkent en accepteert dat de ondertekening door hem, zijn werknemer of zijn vertegenwoordiger, van een dergelijke Leveringsbon het onweerlegbare bewijs vormt van de Leveringsdatum van de volledige Bestelling of, in geval van afzonderlijke levering van Producten van dezelfde Bestelling, van de Producten die betrekking hebben op deze levering.

8.5 SPECIFIEKE BEPALINGEN OVER LEVERING OP HET DOOR DE KLANT OPGEGEVEN ADRES

De Verkoper verbindt zich ertoe de Bestelling te leveren op het leveringsadres dat door de Klant is opgegeven bij de Bestelling. In dit verband verbindt de Klant zich ertoe de Verkoper een bestaand, volledig en correct leveringsadres te verstrekken van een plaats waar de levering van de Bestelling mogelijk en toegestaan is.

Bij een fout in het door de Klant opgegeven afleveradres, zal elke wijziging hiervan resulteren in kosten voor herverzending. Deze kosten, bedragend vijftien (15) euro, zullen voor rekening van de Klant zijn en door de Verkoper in rekening worden gebracht.

De Klant garandeert de Verkoper zijn aanwezigheid ter plaatse, of die van een werknemer of een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger, om de Bestelling in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging bij de levering.

Als de Klant afwezig is tijdens de levering, moet hij contact opnemen met de Vervoerder die verantwoordelijk is voor zijn pakket om een nieuwe leveringsdatum af te spreken of om een afhaling in het dichtstbijzijnde depot te regelen.

De tweede leveringspoging zal worden gefactureerd met kosten voor een nieuwe leveringspoging ten bedrage van drie (3) euro ten gunste van de Verkoper.

Indien de Klant niet binnen de door de Vervoerder gestelde termijn contact heeft opgenomen, zullen de pakketten worden teruggestuurd naar de magazijnen van de Verkoper, die de annulering van de Bestelling en de ontbinding van de Verkoop zal melden bij ontvangst van het retourpakket.

De retourkosten van dertig (30) euro per pakket zijn voor rekening van de Klant.

De retourkosten en eventuele nieuwe leveringskosten worden in mindering gebracht bij de terugbetaling van de Bestelling.

8.6 SPECIFIEKE BEPALINGEN OVER LEVERING IN EEN MONTAGESTATION

De Verkoper biedt de mogelijkheid dat de Bestelling van de Klant wordt geleverd in een Montagestation om de eventuele aanvullende dienst die de Klant zou aanvragen bij het Montagestation van zijn keuze te vergemakkelijken.

In het geval van een Levering in een Montagestation, verbindt de Klant zich ertoe de Bestelling binnen dertig (30) kalenderdagen na de informatie over de beschikbaarheid van de Bestelling door het Montagestation op te halen. De Verkoper sluit elke garantie uit met betrekking tot het bewaren van de Bestelling door het Montagestation na deze termijn.

Bij ontvangst van de Bestelling in het Montagestation kan de Klant een montageprestatie aanvragen. Deze dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Montagestation en de Klant erkent en accepteert dat de Verkoper volledig buiten dit contract voor de montage dienstverlening staat.

Als gevolg hiervan, wanneer de Klant besluit zijn Producten te laten monteren in een Montagestation, kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de diensten van ontvangst, opslag, demontage, montage en balanceren die onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van het Montagestation vallen. De montagetarieven worden naar goeddunken van het Montagestation vastgesteld zonder enige tussenkomst van de Verkoper.

Niettegenstaande het voorgaande, stelt de Verkoper de Klant, puur ter informatie, de tarieven en andere praktische informatie (openingstijden, maximaal montagediameter, enz.) ter beschikking die door de Montagestations zijn doorgegeven. De Verkoper garandeert geenszins de effectiviteit of de nauwkeurigheid van deze informatie

De Klant wordt uitgenodigd om vooraf bij het Montagestation te informeren naar de tarieven en alle andere praktische informatie

8.7 STATIEGELD PRODUCTEN

Sommige Producten kunnen statiegeld bevatten. Ze worden specifiek vermeld als "Statiegeld onderdeel onder standaard uitwisseling" in hun technische fiche.

De prijs van de statiegeld Producten omvat het bedrag van het onderdeel en een statiegeld, dat wil zeggen het bedrag dat door de fabrikant wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat de oude reserveonderdelen worden teruggestuurd voor hun herconditionering en recycling.

Bij ontvangst van het nieuwe Product moet de Klant het gebruikte Product binnen maximaal dertig (30) dagen na ontvangst van het nieuwe Product terugsturen naar de Verkoper op het door deze laatste meegedeelde adres voor de retour van statiegeld Producten. Bij gebreke daarvan kan de Klant geen terugbetaling van het statiegeld verkrijgen.

Het geretourneerde Product moet equivalent, compleet zijn en geplaatst in de verpakking van het nieuwe Product. De kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de Klant.

Bij ontvangst van het gebruikte Product, betaalt de Verkoper de Klant het bedrag van het statiegeld terug binnen maximaal vijftien (15) dagen, op voorwaarde dat het gebruikte Product voldoet aan de bovengenoemde voorschriften.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt voor de aankoop van het nieuwe Product.

9. HERROEPINGSRECHT

9.1 GERECHTIGDE TOT HET HERROEPINGSRECHT

De Consument Klant die een Overeenkomst op afstand, na telefonische werving of buiten de verkoopruimte sluit, is gerechtigd tot het herroepingsrecht (de "Gerechtigde tot het Herroepingsrecht").

9.2 HERROEPINGSTERMIJN

De Gerechtigde tot het Herroepingsrecht heeft een termijn van veertien (14) dagen (hierna de "Herroepingstermijn") om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder zijn beslissing te hoeven motiveren, noch andere kosten te dragen dan die welke in dit artikel worden vermeld.

De Herroepingstermijn gaat in vanaf de ontvangst van het/de Product(en) door de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht of een derde, anders dan de vervoerder, aangewezen door hem. Als de Overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, kan de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht zijn recht op herroeping uitoefenen vanaf de sluiting van de Overeenkomst.

In het geval van een Verkoop van meerdere Producten die afzonderlijk worden geleverd of in het geval van een Verkoop van een Product bestaande uit meerdere partijen of stukken waarvan de levering over een bepaalde periode is gespreid, begint de Herroepingstermijn te lopen vanaf de ontvangst van het laatste Product of de laatste partij of het laatste stuk.

In het geval van een Bestelling die voorziet in de regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, begint de Herroepingstermijn te lopen vanaf de ontvangst van het eerste Product.

De dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten of de dag van ontvangst van het Product wordt niet meegerekend in de Herroepingstermijn. De Herroepingstermijn begint te lopen aan het begin van het eerste uur van de eerste dag en eindigt bij het verstrijken van het laatste uur van de laatste dag van de Herroepingstermijn. Als de Herroepingstermijn verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag of vrije dag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

9.3 UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, informeert de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht de Verkoper over zijn beslissing om zich terug te trekken door het versturen naar de Verkoper, vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn, van het formulier hier beschikbaar (en aan het einde van deze voorwaarden) naar behoren ingevuld, of van elke andere verklaring die zijn ondubbelzinnige wil om zich terug te trekken uitdrukt en verzonden per e-mail (https://www.grip500.fr/contact).

De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht rust op de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht.

9.4 TERUGGAVE VAN HET/DE PRODUCT(EN)

De Gerechtigde tot het Herroepingsrecht stuurt of geeft het/de Product(en) terug aan de Verkoper of aan een door deze aangewezen persoon, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om zich terug te trekken, tenzij de Verkoper aanbiedt om het/de Product(en) zelf op te halen.

De Gerechtigde tot het Herroepingsrecht draagt alleen de directe kosten voor het terugzenden van het/de Product(en).

De Houder van het Herroepingsrecht kan ofwel zelf de retourzending van het of de Product(en) organiseren door direct de daaraan verbonden kosten te dragen, ofwel de Verkoper verzoeken, mits deze laatste akkoord gaat, om deze retourzending op zich te nemen, die aan de Houder van het Herroepingsrecht zal worden doorberekend voor een geschat bedrag van dertig (30) euro per artikel (onder voorbehoud van bevestiging door de vervoerder).

De aansprakelijkheid van de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht kan alleen worden ingeroepen in geval van waardevermindering van het/de Product(en) als gevolg van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het/de Product(en) vast te stellen.

9.5 TERUGBETALING

Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, betaalt de Verkoper de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht alle betaalde bedragen terug, inclusief de leveringskosten, zonder ongerechtvaardigde vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij wordt geïnformeerd over de beslissing van de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht om zich terug te trekken.

Onverminderd het voorgaande, wanneer de Verkoper niet aanbiedt om het/de Product(en) zelf op te halen, kan de Verkoper de terugbetaling uitstellen tot hij het/de Product(en) heeft teruggekregen of totdat de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht een bewijs van verzending van het/de Product(en) heeft geleverd, waarbij de datum van het eerste feit wordt aangehouden.

De Verkoper voert deze terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht.

De Verkoper is niet verplicht om de extra kosten terug te betalen als de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringswijze dan de standaard leveringswijze die door de Verkoper wordt aangeboden.

9.6 GEVOLGEN

De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting van de Partijen om de Overeenkomst op afstand of de Overeenkomst buiten de verkoopruimte uit te voeren of te sluiten wanneer de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht een aanbod heeft gedaan. De uitoefening van het herroepingsrecht van een hoofdovereenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte beëindigt automatisch elke aanvullende overeenkomst, zonder kosten voor de Gerechtigde tot het Herroepingsrecht anders dan die voorzien in dit artikel.

10. GARANTIES

De uitvoering van enige garantie voorzien in dit Artikel moet worden aangevraagd door contact op te nemen met de Verkoper op het volgende URL-adres:

https://www.grip500.fr/contact

10.1 VOORAFGAANDE WAARSCHUWING

De Klant is verplicht om ervoor te zorgen dat de Producten die hij bestelt overeenstemmen met de voorschriften van de fabrikant van zijn voertuig.

De Klant is ook verplicht om de voorschriften en aanbevelingen van de fabrikant na te leven met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van het voertuig, met name de maat van de banden en velgen, het oppompen en de druk van de banden, evenals de montage- en opslagvoorwaarden van de banden.

Geen van de garanties vermeld in dit artikel houdt rekening met defecten als gevolg van een montagefout, noch met de normale slijtage van de Producten, noch met de gevolgen van het niet-conform gebruik van de Producten, noch met de verslechtering van de Producten door nalatigheid van de Klant of een van zijn ondergeschikten.

Er wordt geen garantie verleend door de Verkoper met betrekking tot enig defect van de Producten dat rechtstreeks wordt veroorzaakt door de dienstverlening van een Montagestation gekozen door de Klant.

10.2 DE GARANTIE VAN CONFORMITEIT

10.2.1 Conformiteit van de Producten

De Verkoper levert aan de Consument Producten die voldoen aan de eisen gesteld in Artikel 10.2.2, 10.2.3 en 10.2.4.

10.2.2 Subjectieve criteria van conformiteit

Om conform te zijn aan de Verkoopovereenkomst, moeten de Producten met name, indien van toepassing:

 • overeenkomen met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit en de functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken hebben zoals voorzien in de Verkoopovereenkomst;
 • geschikt zijn voor het specifieke doel gezocht door de Consument, dat deze aan de Verkoper heeft meegedeeld uiterlijk op het moment van het sluiten van de Verkoopovereenkomst en dat de Verkoper heeft aanvaard;
 • geleverd worden met alle accessoires en alle instructies, met name voor installatie, zoals voorzien in de Verkoopovereenkomst; en
 • voorzien zijn van updates zoals voorzien in de Verkoopovereenkomst.
10.2.3 Objectieve criteria van conformiteit

(i) Naast het voldoen aan alle conformiteitseisen voorzien in de overeenkomst, moeten de Producten:

 1. geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor goederen van hetzelfde type normaal gesproken zouden worden gebruikt, rekening houdend, indien van toepassing, met alle bepalingen van het recht van de Europese Unie en het nationale recht, evenals met alle bestaande technische normen of, bij afwezigheid van dergelijke technische normen, met de specifieke gedragscodes die van toepassing zijn op de betreffende sector;
 2. indien van toepassing, de kwaliteit hebben van een monster of model dat de verkoper aan de Consument heeft getoond voor het sluiten van de overeenkomst, en overeenkomen met de beschrijving van dat monster of model;
 3. indien van toepassing, geleverd worden met de accessoires, inclusief de verpakking en installatie-instructies of andere instructies, die de Consument redelijkerwijs mag verwachten te ontvangen; en
 4. in hoeveelheid zijn en de kwaliteiten en andere kenmerken hebben, inclusief wat betreft duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die normaal zijn voor goederen van hetzelfde type en die de Consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van de Producten en rekening houdend met eventuele publieke verklaringen gedaan door de Verkoper of andere personen hogerop in de transactieketen of namens de Verkoper of dergelijke personen, inclusief de producent, met name in advertenties of op het etiket.

(ii) De Verkoper is niet gebonden door de publieke verklaringen bedoeld in (i), punt d), als hij aantoont:

 1. dat hij niet op de hoogte was, en redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn, van de betreffende publieke verklaring;
 2. dat, op het moment van het sluiten van de overeenkomst, de publieke verklaring op dezelfde wijze als waarop deze was gedaan of op een vergelijkbare wijze was gecorrigeerd; of
 3. dat de beslissing om de Producten te kopen niet beïnvloed had kunnen worden door de publieke verklaring.

(iii) Er is geen sprake van een gebrek aan conformiteit in de zin van (i) als, op het moment van het sluiten van de Verkoopovereenkomst, de Consument specifiek is geïnformeerd dat een bepaald kenmerk van de Producten afwijkt van de objectieve criteria van conformiteit voorzien in (i) en de Consument dit afwijken uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard bij het sluiten van de Verkoopovereenkomst.

10.2.4 Onjuiste installatie van de Producten

Elk gebrek aan conformiteit dat het gevolg is van een onjuiste installatie van de Producten wordt geacht een gebrek aan conformiteit van de Producten te zijn als:

 1. de installatie deel uitmaakt van de Verkoopovereenkomst en is uitgevoerd door de Verkoper of onder zijn verantwoordelijkheid; of
 2. de installatie, die door de Consument moest worden uitgevoerd, door deze is uitgevoerd en de onjuiste installatie te wijten is aan tekortkomingen in de installatie-instructies die door de Verkoper zijn verstrekt.
10.2.5 Aansprakelijkheid van de Verkoper

De Verkoper is jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van levering van het Product en dat binnen twee (2) jaar na dat moment verschijnt, onverminderd een langere termijn voorzien door de nationale wetgeving van de Consument die deze wordt uitgenodigd te raadplegen.

10.2.6 Bewijslast

Elk gebrek aan conformiteit dat binnen een termijn van één (1) jaar na het moment waarop de Producten zijn geleverd verschijnt, wordt verondersteld te hebben bestaan op het moment van levering van de Producten, tenzij het tegendeel wordt bewezen of tenzij deze veronderstelling onverenigbaar is met de aard van de Producten of de aard van het gebrek aan conformiteit. De voornoemde termijn is van toepassing onverminderd een langere termijn voorzien door de nationale wetgeving van de Consument die deze wordt uitgenodigd te raadplegen.

10.2.7 Kennisgeving

De nationale wetgeving van de Consument kan bepalen dat om van zijn rechten te kunnen genieten, de Consument de Verkoper binnen een bepaalde termijn na de datum waarop hij het gebrek aan conformiteit heeft vastgesteld, hiervan op de hoogte moet stellen. De Consument wordt uitgenodigd zijn nationale wetgeving hieromtrent te raadplegen.

10.2.8 Rechtsmiddelen van de Consument bij gebrek aan conformiteit

(i) In geval van een gebrek aan conformiteit heeft de Consument recht op het in overeenstemming brengen van de Producten, op een evenredige prijsvermindering, of op de ontbinding van de Verkoop, onder de voorwaarden gesteld in dit artikel.

(ii) Om de Producten in overeenstemming te brengen, kan de Consument kiezen tussen reparatie en vervanging, tenzij de gekozen oplossing onmogelijk is of, in vergelijking met de andere oplossing, onevenredige kosten zou opleggen aan de Verkoper, rekening houdend met alle omstandigheden, met name:

 1. de waarde die de Producten zouden hebben gehad zonder het gebrek aan conformiteit;
 2. de ernst van het gebrek aan conformiteit; en
 3. de mogelijkheid om zonder grote ongemakken voor de Consument voor de andere oplossing te kiezen.

(iii) De Verkoper kan weigeren de Producten in overeenstemming te brengen als reparatie en vervanging onmogelijk blijken of wanneer dit onevenredige kosten met zich mee zou brengen, rekening houdend met alle omstandigheden, met name die genoemd in (ii), punten a) en b).

(iv) De Consument heeft recht op een evenredige prijsvermindering overeenkomstig Artikel 10.2.10, of op de ontbinding van de Verkoopovereenkomst overeenkomstig artikel 10.2.11, in elk van de volgende gevallen:

 1. de Verkoper heeft de reparatie of vervanging niet uitgevoerd of, indien van toepassing, heeft de reparatie of vervanging niet uitgevoerd overeenkomstig Artikel 10.2.8, (ii) en (iii), of de Verkoper heeft geweigerd de Producten in overeenstemming te brengen overeenkomstig (iii) van dit artikel;
 2. een gebrek aan conformiteit verschijnt ondanks de poging van de Verkoper om de Producten in overeenstemming te brengen;
 3. het gebrek aan conformiteit is zo ernstig dat het een onmiddellijke prijsvermindering of een onmiddellijke ontbinding van de Verkoopovereenkomst rechtvaardigt; of
 4. de Verkoper heeft verklaard, of het blijkt duidelijk uit de omstandigheden, dat de Verkoper de Producten niet binnen een redelijke termijn of zonder groot ongemak voor de Consument in overeenstemming zal brengen.

(v) De Consument heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst als het gebrek aan conformiteit slechts gering is. De bewijslast met betrekking tot het al dan niet gering zijn van het gebrek aan conformiteit ligt bij de Verkoper.

(vi) De Consument heeft het recht om de betaling van het resterende bedrag van de prijs of een deel daarvan op te schorten totdat de Verkoper heeft voldaan aan de verplichtingen die op hem rusten op grond van de garantie. Specifieke voorwaarden voor de uitoefening van het recht op opschorting van betaling kunnen worden voorzien door de nationale wetgeving van de Consument die deze wordt uitgenodigd te raadplegen.

(vii) De nationale wetgeving van de Consument kan regelen of, en in welke mate, het feit dat de Consument bijdraagt aan het gebrek aan conformiteit invloed heeft op zijn recht op rechtsmiddelen. De Consument wordt daarom uitgenodigd zijn nationale wetgeving hieromtrent te raadplegen.

10.2.9 Reparatie of vervanging van de Producten

(i) Een reparatie of vervanging wordt uitgevoerd:

 1. zonder kosten;
 2. binnen een redelijke termijn vanaf het moment waarop de Verkoper door de Consument op de hoogte is gesteld van het gebrek aan conformiteit; en
 3. zonder groot ongemak voor de Consument, rekening houdend met de aard van de Producten en het gebruik dat de Consument ervan zoekt.

(ii) Wanneer het verhelpen van het gebrek aan conformiteit door een reparatie of vervanging van de Producten vereist is, stelt de Consument de Producten ter beschikking van de Verkoper. De Verkoper neemt de vervangen Producten voor zijn rekening terug.

(iii) Wanneer een reparatie vereist dat de Producten die overeenkomstig hun aard en doel waren geïnstalleerd voordat het gebrek aan conformiteit optrad, worden verwijderd, of wanneer deze Producten moeten worden vervangen, omvat de verplichting om te repareren of te vervangen het verwijderen van de niet-conforme Producten en de installatie van vervangende of gerepareerde Producten, of het dragen van de kosten van verwijdering en installatie.

(iv) De Consument is niet verplicht te betalen voor het normale gebruik dat hij heeft gemaakt van de vervangen Producten gedurende de periode voorafgaand aan hun vervanging.

10.2.10 Prijsvermindering

De prijsvermindering is evenredig aan het verschil tussen de waarde van de door de Consument ontvangen Producten en de waarde die de Producten zouden hebben gehad als ze conform waren.

10.2.11 Ontbinding van de Verkoop

(i) De Consument oefent zijn recht op ontbinding van de Verkoop uit door een verklaring aan de verkoper te richten waarin hij zijn beslissing te kennen geeft om zijn recht op ontbinding van de Verkoopovereenkomst uit te oefenen.

(ii) Wanneer het gebrek aan conformiteit slechts betrekking heeft op sommige van de Producten die zijn geleverd onder de Verkoopovereenkomst en er een reden is voor ontbinding van de verkoopovereenkomst volgens Artikel 10.2.7, kan de Consument zijn recht op ontbinding van de Verkoopovereenkomst slechts uitoefenen met betrekking tot die Producten, en met betrekking tot elk ander Product dat hij tegelijkertijd met de niet-conforme Producten heeft verworven als redelijkerwijs niet van de Consument kan worden verwacht dat hij alleen de conforme Producten behoudt.

(iii) Wanneer de Consument zijn recht op ontbinding van de Verkoopovereenkomst in zijn geheel uitoefent of, overeenkomstig (ii), met betrekking tot sommige van de Producten die zijn geleverd onder de Verkoopovereenkomst:

 1. de consument retourneert de Producten aan de Verkoper op kosten van deze laatste; en
 2. de Verkoper vergoedt de Consument de voor de Producten betaalde prijs zodra hij de Producten heeft ontvangen of het bewijs van hun terugzending door de Consument is verstrekt.

Voor de toepassing van deze paragraaf kan de nationale wetgeving van de Consument de modaliteiten van de teruggave en de terugbetaling regelen. De Consument wordt daarom uitgenodigd zijn nationale wetgeving hieromtrent te raadplegen.

10.3 GARANTIE OP VERBORGEN GEBREKEN

Onverminderd de wettelijke garantie van conformiteit genoemd in Artikel 10.2, kan de Consument-klant aanspraak maken op nationale regels die niet specifiek betrekking hebben op consumentencontracten en die specifieke rechtsmiddelen bieden voor bepaalde soorten gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst, namelijk de nationale bepalingen die specifieke regels kunnen vaststellen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper in geval van verborgen gebreken. De Consument wordt uitgenodigd om zijn nationale wetgeving hieromtrent te raadplegen.

De Professionele Klant of Niet-Professionele Klant genieten van eventuele garanties voorzien door het Andorrese recht.

10.4 COMMERCIELE GARANTIE

De Verkoper biedt de Klant de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een commerciële garantie genaamd "Garantie Pneus Plus" te koppelen aan zijn Bestelling, via het commerciële garantiecontract dat toegankelijk is hier.

Deze commerciële garantie is van toepassing onverminderd het recht van de Consument om te profiteren van de wettelijke garantie van conformiteit genoemd in Artikel 10.2 of van nationale bepalingen met betrekking tot de garantie op verborgen gebreken genoemd in Artikel 10.3.

In het geval dat de Professionele of Niet-Professionele Klant de commerciële garantie afsluit, is deze van toepassing onverminderd het recht van de Professionele of Niet-Professionele Klant om te profiteren van eventuele garanties voorzien in het Andorrese recht.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij de niet-nakoming van een Partij definitief is, zijn schadevergoedingen alleen verschuldigd als de schuldenaar Partij vooraf in gebreke is gesteld om binnen een redelijke termijn te presteren. De schuldenaar Partij wordt, indien van toepassing, veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen hetzij wegens het niet nakomen van de verplichting, hetzij wegens vertraging in de uitvoering, tenzij hij kan aantonen dat de uitvoering werd verhinderd door een geval van Overmacht. De schuldenaar Partij is alleen aansprakelijk voor schadevergoedingen die voorzien waren of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, behalve wanneer de niet-nakoming te wijten is aan ernstige nalatigheid of bedrog. Zelfs in het geval dat de niet-nakoming van de Overeenkomst het gevolg is van ernstige nalatigheid of bedrog, omvatten de schadevergoedingen alleen datgene wat een direct en onmiddellijk gevolg is van de niet-nakoming.

12. VERZEKERING

De Verkoper is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voortvloeiend uit zijn activiteit en voortkomend uit lichamelijke, materiële en immateriële schade veroorzaakt aan derden voor of na de levering van een product of de voltooiing van een dienst.

Deze verzekering is afgesloten bij de maatschappij AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Frankrijk).

De geografische dekking van deze verzekering strekt zich uit over de hele wereld met uitzondering van (i) activiteiten uitgeoefend door vestigingen of permanente installaties gelegen buiten Frankrijk, Andorra en Monaco; (ii) export naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada; (iii) diensten of werkzaamheden uitgevoerd door de verzekerde of namens hem op de grondgebieden van de Verenigde Staten van Amerika en Canada, inclusief de organisatie van beurzen, markten of tentoonstellingen.

13. OVERMACHT

In geval van Overmacht die een definitieve belemmering van de schuldenaar Partij tot gevolg heeft, wordt de Overeenkomst van rechtswege ontbonden en worden de Partijen bevrijd van hun verplichtingen.

In geval van Overmacht die een tijdelijke belemmering tot gevolg heeft, wordt de uitvoering van de verplichting opgeschort, tenzij de vertraging die daaruit voortvloeit de ontbinding van de Overeenkomst rechtvaardigt.

De onmogelijkheid voor een Partij om een contractuele verplichting na te komen, bevrijdt deze Partij naar rato wanneer dit het gevolg is van een geval van Overmacht en dit definitief is, tenzij zij heeft afgesproken om deze op zich te nemen of indien zij vooraf in gebreke is gesteld.

14. PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die door de Verkoper over de Klant worden verzameld in het kader van de Verkoop worden verwerkt in een geautomatiseerd systeem waarvoor de Verkoper alleen de middelen en het doel bepaalt en is, in die hoedanigheid, verantwoordelijk voor deze verwerking in de zin van artikel 3.4 van de Andorrese wet 15/2003 van 18 december 2003 genaamd bescherming van persoonsgegevens (hierna "LQPD").

De Klant wordt uitgenodigd om het Privacybeleid en de pagina Cookie van de Site te raadplegen om de voorwaarden te kennen waaronder de persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door de Verkoper.

15. CONTRACTDOCUMENTEN

Het Contract bestaat uit de volgende contractdocumenten:

 1. deze Algemene Verkoopvoorwaarden;
 2. de Bestelbon;
 3. de Leveringsbon;
 4. de Verkoopfactuur.

In geval van tegenstrijdigheid of afwijking tussen de bepalingen van twee documenten, zal de bepaling van het document met de hogere rangorde prevaleren (bijv.: Verkoopfactuur prevaleert boven Leveringsbon; Leveringsbon prevaleert boven Bestelbon; Bestelbon prevaleert boven Algemene verkoopvoorwaarden).

Geen enkele vermelding gemaakt door de Klant, zijn medewerker of zijn vertegenwoordiger op de Leveringsbon anders dan zijn handtekening zal als contractueel worden beschouwd bij gebrek aan aanvaarding door de Verkoper.

Alle bovengenoemde contractdocumenten vertegenwoordigen de volledigheid van de verbintenissen die tussen de Partijen bestaan. Deze contractdocumenten vervangen en annuleren elke eerdere mondelinge of schriftelijke verbintenis met betrekking tot de Verkoop.

De Partijen zijn overeengekomen het risico te dragen van elke onvoorspelbare verandering in omstandigheden die de uitvoering van de verplichtingen van elk van de Partijen onder het Contract te bezwarend zou maken.

16. TITELS

De titels die in de Algemene verkoopvoorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak verstrekt en mogen niet bijdragen aan het beïnvloeden van de betekenis of de structuur van de bepalingen van de Algemene verkoopvoorwaarden.

In geval van interpretatiemoeilijkheden tussen een van de titels aan het begin van de clausules en een van de clausules, zullen de titels als niet-bestaand worden verklaard.

17. GELDIGHEID

Indien een of meer bepalingen van de Algemene verkoopvoorwaarden nietig, ongeschreven of niet afdwingbaar worden verklaard op grond van een wet, een regelgeving of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechter, zal of zullen deze bepaling(en) als scheidbaar van de Algemene verkoopvoorwaarden worden beschouwd. De overige bepalingen van de Algemene verkoopvoorwaarden worden als geldig beschouwd en blijven van kracht, tenzij een van de Partijen aantoont dat de geannuleerde bepaling(en) van essentieel en bepalend belang zijn zonder welke zij niet zou hebben gecontracteerd.

18. TOLERANTIES

Het feit dat een van de Partijen zich niet beroept op een tekortkoming van de andere Partij in een van haar verplichtingen uit het Contract mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de uitvoering van de betreffende verplichting bij afwezigheid van verjaring.

19. MODERATIEBELEID

Het moderatiebeleid voor online beoordelingen van de Verkoper is toegankelijk hier.

20. KLACHTEN

In geval van een klacht wordt de Klant uitgenodigd om contact op te nemen met de Verkoper via het formulier dat toegankelijk is hier.

In het kader van elke klacht wordt de Klant uitgenodigd om het nummer van zijn Bestelling te vermelden.

De Verkoper zal zijn uiterste best doen om zo snel mogelijk op elke klacht te reageren.

De mogelijkheid voor de Klant om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan het uitoefenen van zijn recht om de consumentenbemiddelaar te benaderen onder de voorwaarden van Artikel 21 of elke bevoegde rechter.

21. BEMIDDELING

In overeenstemming met artikel 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om het Onlinegeschillenbeslechtingsplatform (ODR) te gebruiken dat door de Europese Commissie ter beschikking wordt gesteld en toegankelijk is via de volgende link: Onlinegeschillenbeslechting.

22. TOEPASSELIJKE WETGEVING

De contractuele relaties tussen de Verkoper en de Consument Klant die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevindt, worden beheerst door de wet van de lidstaat waarin deze laatste is gevestigd, met betrekking tot zijn bescherming onder het consumentenrecht van die lidstaat.

De gegevens met betrekking tot de Bestelling worden elektronisch verwerkt door de Maltese vestiging van de Verkoper, dus de Maltese wetgeving is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

Voor alle andere kwesties die niet onder de twee bovenstaande bepalingen vallen, zal de Andorrese wetgeving subsidiair worden toegepast.

Doorgaan zonder te accepteren >
Over cookies en andere tracers
Grip500banden.be (GRIP500) en zijn partners (Google, Hotjar, Microsoft) gebruiken cookies en andere tracers (webstorage) om de goede werking van de site te verzekeren, uw navigatie te vergemakkelijken, statistische metingen uit te voeren en om zijn reclamecampagnes te personaliseren. Cookies en andere tracers die op uw terminal zijn opgeslagen, kunnen persoonsgegevens bevatten. Daarom plaatsen wij geen cookies of andere tracers zonder uw vrije en geïnformeerde toestemming, met uitzondering van die welke essentieel zijn voor de werking van de site. We bewaren uw keuze 6 maanden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door naar de pagina over cookies en andere tracers te gaan. U kunt ervoor kiezen om verder te surfen zonder het deponeren van cookies of andere tracers te aanvaarden. Weigering verhindert de toegang tot diensten niet GRIP500. Voor meer informatie, bezoek de cookies en andere tracers pagina.
De cookies personaliseren
LiveChat
Er heeft een vergissing plaatsgevonden. Gelieve opnieuw proberen of neem contact op in geval het probleem niet opgelost is.