Privacybeleid

 1. Algemene beginselen
 2. Wat is de definitie van termen met een hoofdletter?
 3. Wat is het doel van een handvest?
 4. Welke gegevens worden verzameld?
 5. Waarom worden uw gegevens gebruikt?
 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 7. Met wie worden Uw gegevens gedeeld?
 8. Worden uw gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?
 9. Hoe worden uw gegevens beschermd?
 10. Wat zijn uw rechten?
 11. Hoe verzamelt GRIP500 gegevens over minderjarigen?
 12. Hoe zit het met cookies en soortgelijke traceertechnologieën?
 13. Hoe wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen in het handvest?
 14. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

1. ALGEMENE BEGINSELEN

De vennootschap GRIP500 SLU, een vennootschap naar Andoriaans recht in de vorm van een societat limitada unipersonal met een kapitaal van 3.000 euro.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Andorra onder nummer 17485, met maatschappelijke zetel te Carrer Prat de la Creu 59, AD500, ANDORRA LA VELLA (Vorstendom Andorra), e-mail: cm@grip500.com,(hierna "GRIP500" genoemd), die een e-commerce activiteit uitoefent, biedt de verkoop van banden en aanverwante producten aan via de website https://www.grip500banden.be (hierna de "site" genoemd).

In het kader van deze activiteit kan GRIP500 online of telefonisch gegevens verzamelen waarmee klanten, gebruikers van de site of derden (hierna zonder onderscheid "betrokkenen" of "u" genoemd) direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd, en deze gegevens verwerken. GRIP500 verzamelt gegevens van betrokkenen nooit indirect, d.w.z. via een derde bron.

GRIP500, waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld, is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens voor zover het de doeleinden en middelen van die Verwerking vaststelt.

Met betrekking tot bepaalde bankgegevens deelt GRIP500 de verantwoordelijkheid voor de verwerking van die bankgegevens met GoCardless SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap die is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 834422180 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 7 rue de Madrid in Parijs (75008). Meer informatie over hoe GoCardless omgaat met uw bankgegevens en uw rechten inzake gegevensbescherming vindt u hier.

Met betrekking tot bepaalde door cookies verzamelde browsegegevens deelt GRIP500 de verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke browsegegevens met externe bedrijven, waarvan een lijst en verdere details beschikbaar zijn op de cookie-pagina.

GRIP500 heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld krachtens artikel 37 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna de "GDPR") wiens contactgegevens cm@grip500.com zijn.

De door GRIP500 verzamelde gegevens worden meer in het bijzonder verwerkt door het filiaal van AD TYRES dat op Malta is gevestigd, namelijk AD TYRES INTERNATIONAL EU, geregistreerd onder nummer OC 1277, met maatschappelijke zetel op Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Deze gegevensverwerkingen worden derhalve beschouwd als verricht op het grondgebied van de Europese Unie overeenkomstig overweging 22 en artikel 3, lid 1, van de GDPR en zijn onderworpen aan deze wetgeving.

Daarnaast is ook de Malta Data Protection Act 2018 (Cap 586) van toepassing op de Verwerking van Gegevens op grond van artikel 4, lid 2, onder a), van die wet.

U wordt verzocht deze Privacy Policy (hierna de "Policy") zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

2. WAT IS DE DEFINITIE VAN TERMEN MET EEN HOOFDLETTER?

Woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter hebben de hieronder vermelde definitie.

GRIP500
betekent de inartikel 1, eerste alinea, genoemde vennootschap.
Charter
heeft de definitie vanartikel 1.
Klantenrekening
is het account dat elke klant kan aanmaken vanaf de https://www.grip500banden.be[[REMOVE_LINK]] pagina.
Gegevens
alle persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Bankgegevens
heeft de definitie vanartikel 4.
Bestelgegevens
heeft de definitie vanartikel 4.
Navigatiegegevens
heeft de definitie vanartikel 4.
Technische gegevens
heeft de definitie vanartikel 4.
Betrokkene(n)
heeft de definitie vanartikel 1.
Product(en)
betekent de band of aanverwante producten (velgen, kettingen, etc.) die door GRIP500 op de site te koop worden aangeboden.
GDPR
heeft de definitie vanartikel 1.
Website
heeft de definitie vanartikel 1.
Behandeling(en)
betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen worden uitgevoerd en op de Gegevens worden toegepast, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, mededelen door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, met elkaar in overeenstemming brengen of verbinden, beperken, wissen of vernietigen.
Jij
heeft de definitie vanartikel 1.

3. WAT IS HET DOEL VAN EEN HANDVEST?

Dit beleid wordt aan u beschikbaar gesteld op het moment dat uw gegevens worden verzameld, om volledige transparantie van de verwerking van uw gegevens door GRIP500 te garanderen door beknopte, gemakkelijk toegankelijke, gemakkelijk te begrijpen informatie in duidelijke en eenvoudige bewoordingen te verstrekken.

In het geval dat de informatie niet duidelijk genoeg is, nodigen wij U uit om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar cm@grip500.com of door het contactformulier hier te gebruiken.

Het beleid is van toepassing op Uw gegevens die door GRIP500 worden verzameld en verwerkt in het kader van de volgende activiteiten en waarvoor GRIP500 de gegevensbeheerder is:

 • Uw gebruik van de Site, inclusief het browsen op de Site;
 • het aanmaken en gebruiken van Uw klantenaccount via de Site;
 • de aankoop van door GRIP500 via de site aangeboden producten; of
 • elk contact met de klantenservice.

Dit beleid is niet van toepassing op enige andere gegevensverwerking die wordt uitgevoerd in een andere context dan hierboven beschreven en waarvoor GRIP500 niet de gegevensbeheerder is.

4. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

GEGEVENS VERZAMELD OP UITDRUKKELIJK VERZOEK VAN GRIP500

GRIP500 doet een uitdrukkelijk verzoek aan U om Uw gegevens te verzamelen op verschillende momenten en in het bijzonder tijdens :

 • gebruik van de Site;
 • het plaatsen van een bestelling op de Site;
 • het aanmaken van een klantenaccount op de Site; of
 • elke communicatie met de klantenservice.

De verzamelde gegevens (hierna de "Bestelgegevens") bestaan met name uit :

 • Uw voornaam;
 • Uw naam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw postadres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw land;
 • Uw intracommunautaire BTW-nummer.

Voor betalingsdoeleinden bestaan deze op ons uitdrukkelijk verzoek verzamelde Gegevens (hierna de "Bankgegevens") uit Uw creditcardnummer, de vervaldatum en de CVC (of het visuele cryptogram op de achterzijde van de kaart), die aan de betalingsdienstaanbieders worden doorgegeven: Checkout.com, Hipay of Braintree.

Wat de betaling door de Paypal-dienstverlener betreft, worden de bankgegevens rechtstreeks door dit bedrijf van U verzameld bij het aanmaken van uw rekening. Het Paypal-bedrijf is dan alleen verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Wij gebruiken GoCardless om automatische afschrijvingen via uw IBAN te beheren. Meer informatie over hoe GoCardless omgaat met uw bankgegevens en uw rechten op het gebied van gegevensbescherming vindt u hier.

Bepaalde bestelgegevens (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, land, e-mailadres) en bankgegevens zijn nodig om het contract met GRIP500 af te sluiten. Bijgevolg zal elk verzuim van Uw kant om deze gegevens aan ons mee te delen, U verhinderen om Uw bestelling af te ronden.

GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD DOOR GRIP500

GRIP500 kan, met name tijdens uw bezoek aan de website, sommige van uw gegevens automatisch verzamelen via uw apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.). Deze gegevens kunnen ook worden verzameld als er geen bestelling wordt geplaatst. Dit verzamelen gebeurt over het algemeen met behulp van cookies.

Deze gegevens (hierna de "technische gegevens" genoemd) bestaan met name uit :

 • Uw IP-adres (het identificatienummer dat aan Uw apparaat wordt toegekend als onderdeel van de verbinding met het internet) ;
 • Uw MAC-adres (fysiek identificatienummer opgeslagen op uw netwerkkaart of netwerkinterface) ;
 • Uw IMEI-nummer (het identificatienummer van uw mobiele telefoon) ;
 • het besturingssysteem van Uw apparaat (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS, enz.);
 • Uw mobiele telefoonoperator ;
 • Uw internetprovider ;
 • de browser die U gebruikt (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, enz.); of
 • de tijdzone die Uw toestel gebruikt.

De Gegevens die automatisch via Uw apparaat worden verzameld bestaan ook uit Gegevens over Uw browsen (hierna "Browsergegevens") zoals:

 • de pagina's die u hebt bezocht;
 • de datum van Uw bezoek ;
 • de tijd besteed aan elke bezochte pagina;
 • de links die je hebt geactiveerd;
 • de door u geraadpleegde aanbiedingen;
 • de producten die u zoekt;
 • de door U geplaatste bestellingen; of
 • Uw consumptiegewoonten van de Producten.

5. WAAROM WORDEN UW GEGEVENS GEBRUIKT?

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt indien de verwerking is gebaseerd op :

 • een wettelijke rechtvaardiging als bedoeld in artikel 6, lid 1, GDPR (toestemming, uitvoering van een overeenkomst, nakoming van een wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke); en
 • uitdrukkelijke, legitieme doelstelling(en) die door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door GRIP500 uitgevoerde verwerkingen met de doeleinden, de wettelijke rechtvaardiging en de betrokken gegevens voor elk daarvan.

Naam van de behandeling Doelstellingen Wettelijke rechtvaardiging Betrokken gegevens
bestellen
 • Reageren op al Uw verzoeken om een bestelling te plaatsen
 • rekening houden met uw bestelling en deze uitvoeren
 • Het uitvoeren van de levering en eventueel de montage
Contract Bestelgegevens
Eenmalige transactie per creditcard
 • De betaling van uw bestelling uitvoeren
 • Beheer van geweigerde banktransacties
Contract Bankgegevens (CB)
Toekomstige aankopen vergemakkelijken
 • Bankgegevens opslaan om toekomstige aankopen te vergemakkelijken
Toestemming Bankgegevens (CB)
SEPA-incasso
 • Overdracht van uw IBAN aan de GoCardless provider
Contract Bankgegevens (IBAN)
Vorderingen op betalingen
 • Eventuele klachten van de houder van de creditcard waarmee de bestelling is betaald, behandelen
Contract Bankgegevens
Dienst na verkoop
 • Beheer van uw klachten
 • de wijziging van het handvest of de algemene verkoopsvoorwaarden melden
 • Beheer van de relaties met de klant (verzoeken, opmerkingen en suggesties) na een bestelling
 • Beheer van terugbetalingen
Contract
 • Bestelgegevens
 • Bankgegevens
Klantenrekening
 • Uw volgende bestellingen vergemakkelijken door te voorkomen dat reeds aan GRIP500 meegedeelde elementen opnieuw worden ingevoerd
Toestemming Bestelgegevens
Nieuwsbrief (inclusief GRIP500 commerciële aanbiedingen)
 • Uitvoeren van uw inschrijving op onze nieuwsbrief (inclusief commerciële aanbiedingen van GRIP500)
Toestemming Bestelgegevens (e-mailadres)
Gerichte reclame
 • Onze reclameboodschappen afstemmen op uw behoeften en gewoonten
Toestemming (cookies)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Gebruikerservaring
 • Uw ervaring van de Site te personaliseren volgens Uw behoeften en gewoonten
 • Versnel uw navigatie op de site
Toestemming (cookies)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Statistieken
 • Uitvoering en analyse van statistische studies
Legitiem belang (1) en toestemming (cookie)
 • Bestelgegevens
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Kwaliteit
 • Om technische problemen bij het gebruik van de site te analyseren
 • Het opsporen van anomalieën in het informatiesysteem
Gerechtvaardigd belang (2)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Fraude
 • Opsporing van namaak en technologiefraude
Gerechtvaardigd belang (3)
 • Bestelgegevens
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens

(1 ) Het rechtmatige belang van GRIP500 is om zichzelf te kunnen evalueren en verbeteren met behulp van het statistische instrument.

(2 ) Het rechtmatige belang van GRIP500 is het waarborgen van de kwaliteit van haar dienstverlening.

(3 ) Het rechtmatige belang van GRIP500 is het voorkomen van fraude.

6. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

GRIP500 maakt er een erezaak van uw gegevens niet langer te bewaren in een vorm die uw identificatie mogelijk maakt dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De onderstaande tabel toont de bewaartermijnen voor elk type gegevens, afhankelijk van de verwerking waarvoor ze worden gebruikt.

Gegevens Behandeling Houdbaarheid in actieve basis (1) Tussentijdse opslagperiode (2)
Bestelgegevens bestellen 3 jaar na de laatste bestelling n/a*
Dienst na verkoop 3 jaar na de laatste bestelling n.v.t.
Klantenrekening 3 jaar vanaf de laatste aansluiting op het klantaccount of tot intrekking van de toestemming indien eerder n.v.t.
Nieuwsbrief Totdat U zich uitschrijft of 3 jaar na de laatste login op de klantenaccount als dit eerder is. n.v.t.
Statistieken 3 jaar na de laatste bestelling n.v.t.
Fraude n.v.t. 5 jaar vanaf de verzameling van de betrokken gegevens
Bankgegevens (3) Transactie (CB) Tot volledige betaling van de bestelling n.v.t.
Vorderingen op betalingen n.v.t. 13 maanden vanaf de datum van debitering of 15 maanden in geval van uitstel van betaling
Dienst na verkoop Tot het verstrijken van de termijn waarvoor GRIP500 zich verplicht U een bestelling te vergoeden (met name de herroepingstermijn of de termijn om de bestelling te annuleren) n.v.t.
SEPA-incasso (IBAN) Het tijdstip van verzending van het IBAN naar GoCardless n.v.t.
Vergemakkelijking van latere aankopen (CB) Totdat de toestemming wordt ingetrokken of de geldigheid van de bankkaart afloopt, indien eerder n.v.t.
Technische gegevens Gerichte reclame Zie Cookies n.v.t.
Gebruikerservaring
Kwaliteit
Statistieken
Fraude
Navigatiegegevens Gerichte reclame Zie Cookies n.v.t.
Gebruikerservaring
Kwaliteit
Statistieken
Fraude

*n/abetekent niet van toepassing.

(1 ) Actieve opslag is de opslag van de betrokken Gegevens in de databank die voor de betrokken Verwerking wordt gebruikt.

(2) Tussentijdse archivering houdt in dat de Gegevens onder voorwaarden van beperkte toegang worden bewaard (i) hetzij in een specifieke archiefbestand dat gescheiden is van het actieve bestand, waarbij de toegang beperkt is tot de personen die er uit hoofde van hun functie belang bij hebben er kennis van te nemen, (ii) hetzij in het actieve bestand, mits de gearchiveerde Gegevens door middel van een logische scheiding (beheer van toegangsrechten en machtigingen) zodanig zijn afgezonderd dat zij niet toegankelijk zijn voor personen die geen belang meer hebben bij de verwerking ervan.

(3) De bankgegevens worden nooit door GRIP500 bewaard, maar door zijn betalingspartners (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless, afhankelijk van het geval).

7. MET WIE WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

GRIP500 kan sommige van uw gegevens delen met andere hieronder genoemde entiteiten. In alle gevallen zal GRIP500 dergelijke gegevens alleen delen voor zover dat strikt noodzakelijk is om de doelstelling(en) van de Verwerking van uw gegevens door GRIP500 te vervullen of om te voldoen aan de specifieke en legitieme doelstelling(en) die door die ontvanger zijn gedefinieerd.

ENTITEITEN VAN DE GROEP WAARTOE GRIP500 BEHOORT

GRIP500 kan sommige van uw gegevens delen met andere entiteiten van de groep waartoe GRIP500 behoort, met name om u beter te leren kennen. Deze andere entiteiten zijn onderworpen aan soortgelijke verplichtingen als die van GRIP500 voor de bescherming van uw gegevens.

ONDERAANNEMERS EN EXTERNE DIENSTVERLENERS

GRIP500 kan sommige van uw gegevens delen met externe contractanten en/of dienstverleners die gebruikt worden in verband met de levering van GRIP500's producten en diensten via de site. Het delen van Uw gegevens met deze entiteiten is nodig om Uw bestelling uit te voeren. GRIP500 deelt alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht die aan deze entiteiten is toevertrouwd, nadat contractueel is verzekerd dat de verbintenissen van deze entiteiten even hoog zijn als die welke in dit beleid zijn opgenomen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens.

Dit zijn voornamelijk de volgende entiteiten:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (technologische uitbesteding)
 • OVH (website hosting)
 • HOTJAR (analytische cookie)
 • GOOGLE (advertentiecookie)
 • MICROSOFT (advertentiecookie)
 • CHECKOUT.COM (betalingsdienstaanbieder)
 • HIPAY (betalingsdienstaanbieder)
 • BRAINTREE (betalingsdienstaanbieder)
 • GOCARDLESS (betalingsdienstaanbieder)
 • PAYPAL (betalingsdienstaanbieder)
 • DPD (delivery service provider)
 • GLS (bezorger)
 • UPS (bezorgdienst)
 • DHL (bezorger)
 • SEUR (bezorger)
 • CHRONOPOST (bezorger)
 • BOOMERANG (bezorger)
 • TNT (bezorger)

Dit zijn ook de partnergarages, waarvan u hier een lijst vindt.

UITZONDERLIJKE GEVALLEN

GRIP500 kan uw gegevens op uitzonderlijke basis delen in de volgende omstandigheden: (i) in verband met een fusie, overname van het geheel of een deel van GRIP500, verkoop van activa of een soortgelijke transactie, (ii) wanneer dit delen vereist wordt door de wet, regelgeving, gerechtelijke of administratieve autoriteit met rechtsbevoegdheid; of (iii) om de rechten en/of veiligheid van een persoon te beschermen, om illegale of vermoedelijke illegale activiteiten te voorkomen of daartegen op te treden, of om de rechten, eigendom en veiligheid van de GRIP500 site te verdedigen; (iv) om de toezeggingen van GRIP500 aan U onder dit beleid uit te voeren en veilig te stellen.

8. WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN BUITEN DE EUROPESE UNIE?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt en opgeslagen op het grondgebied van Malta, dat gelegen is in de Europese Unie.

Het bedrijf GRIP500, gevestigd in het Vorstendom Andorra buiten de Europese Unie, kan echter toegang krijgen tot deze gegevens.

Bij besluit van 19 oktober 2010 heeft de Europese Commissie verklaard dat Andorra wordt geacht een passend beschermingsniveau te bieden voor persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden doorgegeven.

Daarnaast kan GRIP500 niet uitsluiten dat uw gegevens worden overgedragen naar andere gebieden buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) en in het bijzonder naar gebieden waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens lager is dan in de Europese Unie.

In het laatste geval verbindt GRIP500 zich ertoe het bestaan van maatregelen te controleren of adequate maatregelen te nemen om een bevredigend beschermingsniveau voor uw gegevens te waarborgen, zoals

 • een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van het betrokken land;
 • modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of modelcontractbepalingen die door een toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld, waaraan de ontvanger is onderworpen en waarvan u ons een kopie kunt vragen indien zij formeel zijn ondertekend;
 • interne bedrijfsregels;
 • een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurde certificeringsregeling (met inbegrip van een bindende en afdwingbare verbintenis van de niet-EU-ontvanger om passende waarborgen toe te passen);
 • een administratieve regeling of een juridisch bindende en afdwingbare tekst die is opgesteld om samenwerking tussen overheidsinstanties mogelijk te maken.

Met betrekking tot deze belangrijkste partners van GRIP500 volgen hieronder de landen van bestemming van de gegevens en de vastgestelde passende waarborgen.

Ontvangers Land Garanties
GCG Frankrijk Europese Unie
OVH Duitsland Europese Unie
HOTJAR Malta Europese Unie
GOOGLE Verenigde Staten Standaardcontractbepaling en Privacy Shield-certificering
MICROSOFT Verenigde Staten Standaardcontractbepaling en Privacy Shield-certificering
CHECKOUT.COM Verenigd Koninkrijk Geschiktheidsbesluit van 28 juni 2021
HIPAY Frankrijk Europese Unie
BRAINTREE Verenigde Staten Standaardcontractbepaling en Privacy Shield-certificering
GOCARDLESS Verenigd Koninkrijk Geschiktheidsbesluit van 28 juni 2021
PAYPAL Verenigde Staten Standaardcontractbepaling en Privacy Shield-certificering
DPD Frankrijk Europese Unie
GLS Nederland Europese Unie
UPS Verenigde Staten Standaardcontractbepaling en Privacy Shield-certificering
DHL Duitsland Europese Unie
SEUR Spanje Europese Unie
CHRONOPOST Frankrijk Europese Unie
BOOMERANG Frankrijk Europese Unie
TNT Nederland Europese Unie

9. HOE WORDEN UW GEGEVENS BESCHERMD?

GRIP500 heeft passende fysieke, technische, administratieve en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, gebruik, verlies, onopzettelijke vernietiging, schade, diefstal of openbaarmaking.

Ondanks haar voortdurende inspanningen kan GRIP500 geen resultaat garanderen wat betreft de beveiliging van Uw gegevens en nodigt zij U uit alle bovengenoemde problemen waarvan U op de hoogte bent, te melden.

Hiertoe kunt u contact opnemen met de klantenservice, wanneer het u uitkomt, door een e-mail te sturen naar cm@grip500.com of door gebruik te maken van het contactformulier dat hier toegankelijk is.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA, en het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing op deze service.

10. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt U over de hieronder vermelde rechten met betrekking tot Uw gegevens:

 • het recht op toegang tot Uw gegevens:

  Dit omvat de mogelijkheid voor U om van GRIP500 bevestiging te krijgen dat er al dan niet gegevens over U worden verwerkt, alsmede toegang tot die gegevens en tot de volgende informatie: doeleinden, categorieën van gegevens, ontvangers of categorieën van ontvangers, bewaartermijn of de criteria om die termijn te bepalen, Uw rechten met betrekking tot die gegevens, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en, indien van toepassing, de bron van het verzamelen van de gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van die gegevens.

  U hebt ook het recht om, wanneer Uw gegevens worden overgedragen naar een derde land of naar een internationale organisatie, geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met betrekking tot die overdracht.

  Op grond van het recht op toegang zal GRIP500 U een kopie van de Gegevens verstrekken en kan een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening brengen voor eventuele extra kopieën die U aanvraagt. Indien U het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, tenzij U anders verzoekt.

 • het recht om Uw gegevens te rectificeren:

  Dit is de mogelijkheid voor U om van GRIP500 de rectificatie te verkrijgen, zo spoedig mogelijk, van Uw gegevens die onjuist of, rekening houdend met de doeleinden van de Verwerking, onvolledig zouden zijn (U zult hiervoor een aanvullende verklaring kunnen overleggen);

 • het recht om Uw gegevens te wissen:

  Dit is de mogelijkheid voor U om van GRIP500 te verkrijgen dat Uw gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd om een van de volgende redenen

  • deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of op een andere wijze worden verwerkt;
  • U trekt Uw toestemming waarop de Verwerking van deze Gegevens is gebaseerd in, mits er geen andere rechtsgrond voor deze Verwerking bestaat;
  • U maakt bezwaar tegen de Verwerking van deze Gegevens onder de voorwaarden die hieronder zijn gespecificeerd met betrekking tot Uw recht op bezwaar;
  • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan GRIP500 is onderworpen; of
  • de gegevens werden verzameld in het kader van de verlening van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

  Als de te verwijderen gegevens door GRIP500 openbaar zijn gemaakt, zullen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke stappen worden ondernomen om de verwerkingsverantwoordelijken die deze gegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat U hebt verzocht links naar of kopieën of reproducties van deze gegevens te verwijderen.

  Dit recht op wissen is niet van toepassing voor zover de Verwerking noodzakelijk is:

  • de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, te vervullen;
  • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
  • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, voor zover het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen; of
  • de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van Uw gegevens:

  Dit betreft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de Verwerking van Uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang door GRIP500 (inclusief profilering op basis van deze rechtvaardiging) als deze Verwerking in feite niet door GRIP500 wordt gerechtvaardigd op legitieme en dwingende gronden die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  Dit omvat tevens de mogelijkheid voor U om bezwaar te maken tegen Verwerking ten behoeve van prospectie (met inbegrip van profilering indien deze verband houdt met dergelijke prospectie).

  Wat ten slotte de Verwerking voor statistische doeleinden betreft, gaat het om de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een dergelijke Verwerking om redenen die verband houden met Uw bijzondere situatie, tenzij de Verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang.

 • het recht om de Verwerking van Uw gegevens te beperken :

  Dit is de mogelijkheid voor U om van GRIP500 de beperking van de Verwerking te verkrijgen in een van de volgende gevallen:

  1. gedurende de periode die GRIP500 nodig heeft om de juistheid van de Gegevens te verifiëren, indien U de juistheid van de Gegevens betwist;
  2. U maakt bezwaar tegen de verwijdering van gegevens uit een onrechtmatige Verwerking en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
  3. de Gegevens niet langer nuttig zijn voor GRIP500 voor de doeleinden van de Verwerking, maar voor U noodzakelijk blijven om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
  4. zo lang als nodig is om te bepalen of de legitieme redenen van GRIP500 zwaarder wegen dan die van U wanneer U op deze grond bezwaar heeft gemaakt tegen de Verwerking.

  In geval van beperking van de Verwerking mogen de gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met Uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of ter bescherming van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

  U wordt door GRIP500 geïnformeerd over de opheffing van de beperking voordat deze van kracht wordt.

 • het recht op overdraagbaarheid van Uw gegevens :

  Dit verwijst naar de mogelijkheid voor U om van GRIP500 te verkrijgen dat Uw gegevens die aan GRIP500 zijn verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat worden meegedeeld en om deze gegevens aan een andere entiteit over te dragen (deze overdracht wordt door U uitgevoerd of, indien technisch mogelijk, door GRIP500) en dit, wanneer de Verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en is gebaseerd op toestemming of op een contract ;

 • het recht om uw toestemming in te trekken:

  Dit is de mogelijkheid voor U om Uw toestemming in te trekken voor elke Verwerking van Uw gegevens die werd uitgevoerd op basis van Uw eerdere toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt U verzocht contact met ons op te nemen wanneer het U schikt:

 • of door een e-mail te sturen naar: cm@grip500.com
 • of door het contactformulier hier in te vullen.

Om Uw verzoek zo efficiënt mogelijk te kunnen behandelen, verzoekt GRIP500 U Uw verzoek duidelijk en gedetailleerd te formuleren. Als er enige twijfel bestaat over uw identiteit, kan GRIP500 om aanvullende informatie vragen die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

Je hebt ook de :

 • recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit :

  de mogelijkheid voor U om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar U gewoonlijk verblijft, waar U werkt of waar de inbreuk zou hebben plaatsgevonden, indien U van mening bent dat de Verwerking van Uw gegevens een inbreuk op de wet vormt.

Om het u gemakkelijker te maken dit recht uit te oefenen, nodigen wij u uit de lijst van toezichthoudende autoriteiten hier te raadplegen.

11. HOE VERZAMELT GRIP500 GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

De producten die GRIP500 op zijn site verkoopt, zijn niet bedoeld voor minderjarigen. GRIP500 verwerkt dan ook geen gegevens van minderjarigen en gaat er niet van uit dat de gegevens van bezoekers van de site of van haar klanten direct of indirect betrekking hebben op minderjarigen.

12. HOE ZIT HET MET COOKIES EN ANDERE SOORTGELIJKE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

GRIP500 gebruikt cookies en andere soortgelijke technologieën, waarmee sommige van uw gegevens kunnen worden verzameld. Deze cookies worden gebruikt om Uw ervaring met de Site te verbeteren, om ons informatie te verschaffen over de werking en de kwaliteit van onze Site en om te helpen bij het aanbieden van gerichte reclame.

GRIP500 verzamelt uw voorafgaande toestemming door middel van een banner op de homepage van de site wanneer u voor het eerst verbinding maakt met deze computerhulpmiddelen. Aan het einde van een periode van dertien maanden na de vorige verzameling van uw toestemming vraagt GRIP500 u opnieuw om uw toestemming, onder dezelfde voorwaarden.

GRIP500 raadt u aan de pagina "Cookies" van zijn site te raadplegen voor meer informatie.

13. HOE WORDT U OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN IN HET HANDVEST?

GRIP500 kan dit beleid periodiek wijzigen om rekening te houden met wijzigingen in de wetgeving betreffende de bescherming van uw gegevens.

GRIP500 zal U op de hoogte stellen van wijzigingen of updates door middel van een bericht dat naar Uw e-mailadres wordt gestuurd en/of een bericht dat op de site wordt weergegeven.

14. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

GRIP500 staat geheel tot Uw beschikking om eventuele vragen over dit Beleid te beantwoorden.

U bent uitgenodigd om contact met ons op te nemen wanneer het U schikt:

 • of door een e-mail te sturen naar: cm@grip500.com
 • of door het contactformulier hier in te vullen.
Doorgaan zonder te accepteren >
Over cookies en andere tracers
Grip500banden.be (GRIP500) en zijn partners (Google, Hotjar, Microsoft) gebruiken cookies en andere tracers (webstorage) om de goede werking van de site te verzekeren, uw navigatie te vergemakkelijken, statistische metingen uit te voeren en om zijn reclamecampagnes te personaliseren. Cookies en andere tracers die op uw terminal zijn opgeslagen, kunnen persoonsgegevens bevatten. Daarom plaatsen wij geen cookies of andere tracers zonder uw vrije en geïnformeerde toestemming, met uitzondering van die welke essentieel zijn voor de werking van de site. We bewaren uw keuze 6 maanden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door naar de pagina over cookies en andere tracers te gaan. U kunt ervoor kiezen om verder te surfen zonder het deponeren van cookies of andere tracers te aanvaarden. Weigering verhindert de toegang tot diensten niet GRIP500. Voor meer informatie, bezoek de cookies en andere tracers pagina.
De cookies personaliseren
LiveChat
Er heeft een vergissing plaatsgevonden. Gelieve opnieuw proberen of neem contact op in geval het probleem niet opgelost is.