Privacybeleid

 1. Algemene principes
 2. Wat is de definitie van termen die met een hoofdletter worden gebruikt?
 3. Waarvoor dient een Handvest?
 4. Welke Gegevens worden verzameld?
 5. Waarom worden Uw Gegevens gebruikt?
 6. Hoe lang worden Uw Gegevens bewaard?
 7. Met wie worden Uw Gegevens gedeeld?
 8. Worden Uw Gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?
 9. Hoe worden Uw Gegevens beschermd?
 10. Wat zijn Uw rechten?
 11. Hoe verzamelt GRIP500 Gegevens met betrekking tot minderjarigen?
 12. Hoe zit het met cookies en andere soortgelijke volgtechnologieën?
 13. Hoe wordt U op de hoogte gesteld van wijzigingen in het Handvest?
 14. Hoe kunt U contact met ons opnemen?

1. ALGEMENE PRINCIPES

De onderneming GRIP500 SLU, een Andorrese vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 3.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Andorra onder nummer 17485, met maatschappelijke zetel te Carrer Prat de la Creu 59, AD500, ANDORRA LA VELLA (Prinsdom Andorra), e-mail: cm@grip500.com, (hierna "GRIP500" genoemd) oefent een activiteit van elektronische handel uit en biedt via de website https://www.grip500banden.be (hierna de "Site" genoemd) de verkoop van banden en gerelateerde producten aan.

In het kader van deze activiteit is GRIP500 genoodzaakt om online of telefonisch Gegevens te verzamelen die direct of indirect klanten, gebruikers van de Site of derden kunnen identificeren (hierna ongeacht "Betrokken Personen" of "U" genoemd) en om een of meerdere Verwerking(en) van deze Gegevens uit te voeren. De verzameling van Gegevens van Betrokken Personen door GRIP500 gebeurt nooit op een indirecte manier, dat wil zeggen via een derde bron.

GRIP500, wiens contactgegevens hierboven zijn vermeld, is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens omdat zij de doeleinden en middelen van deze Verwerkingen bepaalt.

Voor wat betreft bepaalde Bankgegevens deelt GRIP500 de verantwoordelijkheid voor hun Verwerking samen met de onderneming GoCardless SAS, een vereenvoudigde aandelenvennootschap geregistreerd in het Handelsregister van Parijs onder nummer 834422180 met maatschappelijke zetel te 7 rue de Madrid in Parijs (75008). Aanvullende informatie over hoe GoCardless Uw Bankgegevens beheert en Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming zijn hier beschikbaar.

Voor wat betreft bepaalde Navigatiegegevens verzameld door cookies, deelt GRIP500 de verantwoordelijkheid voor hun Verwerking samen met derde bedrijven waarvan u de lijst en aanvullende details kunt vinden op de pagina cookie.

GRIP500 heeft een functionaris voor gegevensbescherming benoemd in overeenstemming met artikel 37 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna de "AVG") wiens contactgegevens zijn cm@grip500.com.

De door GRIP500 verzamelde Gegevens worden meer specifiek verwerkt door de Maltese vestiging van het bedrijf AD TYRES, namelijk AD TYRES INTERNATIONAL EU, geregistreerd onder nummer OC 1277, met maatschappelijke zetel te Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Deze Gegevensverwerkingen worden dus beschouwd als uitgevoerd op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met Overweging 22 en artikel 3.1 AVG en zijn onderworpen aan deze wetgeving.

Daarnaast is de Maltese Wet op de Gegevensbescherming van 2018 (Hoofdstuk 586) ook van toepassing op de Verwerking van Gegevens volgens artikel 4(2)(a) van deze wet.

U wordt uitgenodigd om deze Privacyverklaring (hierna de "Verklaring" genoemd) zorgvuldig door te nemen en kennis te nemen van de inhoud.

2. WAT IS DE DEFINITIE VAN TERMEN DIE MET EEN HOOFDLETTER WORDEN GESCHREVEN?

Woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter hebben de hieronder gespecificeerde definitie.

GRIP500
verwijst naar de onderneming geïdentificeerd in de eerste paragraaf van Artikel 1.
Handvest
heeft de definitie vermeld in Artikel 1.
Klant-account
verwijst naar het account dat elke klant kan aanmaken vanaf de pagina //www.grip500.fr/connexion.
Gegeven(s)
verwijst naar alle persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarbij een persoon als identificeerbaar wordt beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan een of meer specifieke elementen die eigen zijn aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
Bankgegevens
heeft de definitie vermeld in Artikel 4.
Bestelgegevens
heeft de definitie vermeld in Artikel 4.
Navigatiegegevens
heeft de definitie vermeld in Artikel 4.
Technische Gegevens
heeft de definitie vermeld in Artikel 4.
Betrokken Perso(o)n(en)
heeft de definitie vermeld in Artikel 1.
Product(en)
verwijst naar de banden of gerelateerde producten (velgen, kettingen, etc…) die door GRIP500 te koop worden aangeboden op de Site.
AVG
heeft de definitie vermeld in Artikel 1.
Site
heeft de definitie vermeld in Artikel 1.
Verwerking(en)
verwijst naar elke handeling of geheel van handelingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen worden uitgevoerd en toegepast op de Gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, het uitpakken, raadplegen, gebruiken, doorgeven door middel van transmissie, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, het koppelen of interconnecteren, het beperken, het wissen of vernietigen.
U
heeft de definitie vermeld in Artikel 1.

3. EEN HANDVEST, WAARVOOR?

Het onderhavige Handvest wordt aan U ter beschikking gesteld bij het verzamelen van Uw Gegevens om volledige transparantie te waarborgen van de Verwerkingen van Uw Gegevens uitgevoerd door GRIP500 door middel van het verstrekken van beknopte, gemakkelijk toegankelijke, eenvoudig te begrijpen informatie geformuleerd in duidelijke en eenvoudige termen.

Indien enige informatie niet voldoende duidelijk is, nodigen wij U uit om contact met ons op te nemen op Uw gemak, hetzij door het sturen van een e-mail naar cm@grip500.com of via het contactformulier dat hier toegankelijk is hier.

Het Handvest is van toepassing op Uw Gegevens die verzameld en verwerkt worden door GRIP500 in het kader van de volgende activiteiten en waarvoor GRIP500 de Verantwoordelijke voor de Verwerking is:

 • Uw gebruik van de Site, inclusief eenvoudigweg het navigeren op deze laatste;
 • het aanmaken en gebruiken van Uw Klant-account via de Site;
 • de aankoop van Producten aangeboden door GRIP500 via de Site; of
 • elk contact met de klantenservice.

Het onderhavige Handvest is niet van toepassing op enige andere Verwerking van Gegevens die plaatsvindt in een andere context dan hierboven beschreven en waarvoor GRIP500 niet de Verantwoordelijke voor de Verwerking is.

4. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

GEGEVENS VERZAMELD OP UITDRUKKELIJK VERZOEK VAN GRIP500

GRIP500 vraagt u uitdrukkelijk om uw Gegevens te verzamelen op verschillende momenten, waaronder bij:

 • het gebruik van de Site;
 • het plaatsen van een bestelling op de Site;
 • het aanmaken van een Klant-account op de Site; of
 • elke communicatie met de klantenservice.

Deze verzamelde Gegevens (hierna "Bestelgegevens" genoemd) bestaan onder meer uit:

 • Uw voornaam;
 • Uw achternaam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw postadres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw land;
 • Uw BTW-nummer binnen de EU.

Wat betreft betalingen, bestaan de op ons uitdrukkelijk verzoek verzamelde Gegevens (hierna "Bankgegevens" genoemd) uit uw creditcardnummer, de vervaldatum en de CVC (of visuele cryptogram op de achterkant van de kaart), die worden doorgegeven aan betalingsdienstaanbieders: Checkout.com, Hipay of Braintree.

In het geval van betaling via de dienstverlener Paypal, worden de bankgegevens rechtstreeks door dit bedrijf bij u verzameld bij het aanmaken van uw account. De onderneming Paypal is dan de enige verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

We gebruiken GoCardless om incasso's via uw IBAN te beheren. Aanvullende informatie over hoe GoCardless uw Bankgegevens beheert en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming zijn beschikbaar: hier.

Sommige Bestelgegevens (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, land, e-mailadres) en de Bankgegevens zijn voorwaarden voor het sluiten van het contract met GRIP500. Als gevolg hiervan zal elke weigering van uw kant om ons deze Gegevens te verstrekken u verhinderen uw bestelling af te ronden.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS DOOR GRIP500

GRIP500 verzamelt automatisch bepaalde van uw Gegevens via uw apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.) tijdens uw navigatie op de Site, zelfs als er geen bestelling is geplaatst. Deze verzameling wordt meestal uitgevoerd met behulp van cookies.

Deze Gegevens (hierna "Technische Gegevens" genoemd) bestaan onder meer uit:

 • Uw IP-adres (het identificatienummer toegewezen aan uw apparaat bij het verbinden met het internet);
 • Uw MAC-adres (fysiek identificatienummer opgeslagen op uw netwerkkaart of netwerkinterface);
 • Uw IMEI-nummer (identificatienummer van uw mobiele telefoon);
 • het besturingssysteem van uw apparaat (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS, enz.);
 • Uw mobiele telefoonprovider;
 • Uw internetprovider;
 • de browser die u gebruikt (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, enz.); of
 • de tijdzone die door uw apparaat wordt gebruikt.

De automatisch door uw apparaat verzamelde Gegevens omvatten ook Gegevens over uw navigatie (hierna "Navigatiegegevens" genoemd) zoals:

 • de pagina's die u hebt bezocht;
 • de datum van uw bezoek;
 • de tijd die u op elke bezochte pagina hebt doorgebracht;
 • de links die u hebt geactiveerd;
 • de aanbiedingen die u hebt bekeken;
 • de Producten die u hebt gezocht;
 • de bestellingen die u hebt geplaatst; of
 • uw consumptiegewoonten van de Producten.

5. WAAROM WORDEN UW GEGEVENS GEBRUIKT?

De verwerking van persoonsgegevens mag alleen plaatsvinden als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

 • een wettelijke rechtvaardiging zoals bedoeld in artikel 6.1 AVG (toestemming, uitvoering van de overeenkomst, naleving van een wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke); en
 • een of meer expliciete, legitieme en vastgestelde doel(en) door de verwerkingsverantwoordelijke.

In de onderstaande tabel staan de Verwerkingen die door GRIP500 worden uitgevoerd, met voor elk de doeleinden, de wettelijke rechtvaardiging en de betrokken Gegevens.

Naam van de Verwerking Doeleinden Wettelijke rechtvaardiging Betrokken Gegevens
Bestelling
 • Beantwoorden van al Uw verzoeken met betrekking tot het plaatsen van een bestelling
 • Uw bestelling in overweging nemen en uitvoeren
 • De levering en eventueel de montage uitvoeren
Contract Bestelgegevens
Eenmalige transactie per bankkaart
 • Uw betaling van de bestelling uitvoeren
 • Beheer van banktransacties in geval van afwijzing
Contract Bankgegevens (CB)
Vereenvoudiging van toekomstige aankopen
 • Bankgegevens opslaan om toekomstige aankopen te vergemakkelijken
Toestemming Bankgegevens (CB)
SEPA-incasso
 • Overdracht van Uw IBAN aan de dienstverlener GoCardless
Contract Bankgegevens (IBAN)
Klachten over betalingen
 • Beheren van eventuele klachten van de kaarthouder die gebruikt is voor de betaling van de bestelling
Contract Bankgegevens
Klantenservice
 • Beheren van Uw klachten
 • Notificatie van wijzigingen in het Handvest of de algemene verkoopvoorwaarden
 • Beheren van de klantrelatie (verzoeken, opmerkingen en suggesties) na een bestelling
 • Beheren van terugbetalingen
Contract
 • Bestelgegevens
 • Bankgegevens
Klantaccount
 • Uw toekomstige bestellingen vergemakkelijken door het niet opnieuw hoeven in te voeren van gegevens die al aan GRIP500 zijn verstrekt
Toestemming Bestelgegevens
Nieuwsbrief (inclusief commerciële aanbiedingen GRIP500)
 • Uw abonnement op onze nieuwsbrief uitvoeren (inclusief commerciële aanbiedingen van GRIP500)
Toestemming Bestelgegevens (e-mailadres)
Commerciële aanbiedingen GRIP500
 • Direct marketing campagnes uitvoeren voor GRIP500-producten
 • AdWords-campagnes uitvoeren voor GRIP500-producten
Gerechtvaardigd belang (4)
 • Bestelgegevens
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens
 • Gegevens van Serviceproviders
 • Gegevens van Derden
Gerichte advertenties
 • Onze reclameboodschappen aanpassen aan Uw behoeften en gewoonten
Toestemming (cookies)
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens
Gebruikerservaring
 • Uw ervaring op de Site personaliseren op basis van Uw behoeften en gewoonten
 • Uw navigatie op de Site versnellen
Toestemming (cookies)
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens
Statistieken
 • Uitvoeren en analyseren van statistische studies
Gerechtvaardigd belang (1) en toestemming (cookie)
 • Bestelgegevens
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens
Kwaliteit
 • Technische problemen die ondervonden worden bij het gebruik van de Site analyseren
 • Anomalieën in het informatiesysteem detecteren
Gerechtvaardigd belang (2)
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens
Fraude
 • Namaak en technologische fraude detecteren
Gerechtvaardigd belang (3)
 • Bestelgegevens
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens

(1) Het gerechtvaardigd belang van GRIP500 bestaat uit het kunnen zelfevalueren en verbeteren met behulp van het statistische instrument.

(2) Het gerechtvaardigd belang van GRIP500 bestaat uit het waarborgen van de kwaliteit van zijn dienstverlening.

(3) Het gerechtvaardigd belang van GRIP500 is het voorkomen van fraude.

(4) Het gerechtvaardigd belang is dat genoemd in Overweging (47) van de AVG, waarin staat: « De verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd voor een gerechtvaardigd belang ». Dit gerechtvaardigd belang bestaat met name uit het onderhouden van een regelmatige commerciële relatie met U.

6. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

GRIP500 hecht er veel waarde aan om Uw Gegevens in een vorm te bewaren die Uw identificatie mogelijk maakt voor een periode die niet langer is dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De onderstaande tabel geeft U de bewaartermijnen voor elk type Gegevens afhankelijk van de Verwerking waarvoor ze worden gebruikt.

Gegevens Verwerking Bewaartermijn in actieve database (1) Bewaartermijn in tussentijds archief (2)
Bestelgegevens Bestelling 3 jaar vanaf de laatste bestelling n/a*
Klantenservice 3 jaar vanaf de laatste bestelling n/a
Klantaccount 3 jaar vanaf de laatste verbinding met het Klantaccount of tot intrekking van de toestemming als dit eerder plaatsvindt n/a
Nieuwsbrief Tot Uw uitschrijving of 3 jaar vanaf de laatste verbinding met het Klantaccount als deze termijn eerder plaatsvindt n/a
Commerciële aanbiedingen GRIP500 2 jaar vanaf de laatste bestelling n/a
Statistiek 3 jaar vanaf de laatste bestelling n/a
Fraude n/a 5 jaar vanaf het verzamelen van de betreffende Gegevens
Bankgegevens (3) Transactie (CB) Tot de volledige betaling van de bestelling n/a
Klacht over betalingen n/a 13 maanden vanaf de datum van afschrijving of 15 maanden in geval van uitgestelde afschrijving
Klantenservice Tot het verstrijken van de termijn waarvoor GRIP500 zich verbindt om U een bestelling terug te betalen (met name herroepingstermijn of annuleringstermijn van de bestelling) n/a
Automatische incasso SEPA (IBAN) De tijd die nodig is om de IBAN over te dragen aan GoCardless n/a
Vereenvoudiging van latere aankopen (CB) Tot intrekking van de toestemming of tot het verstrijken van de geldigheid van de bankkaart als dit eerder plaatsvindt n/a
Technische Gegevens Gerichte Advertenties Zie Cookies n/a
Gebruikerservaring
Commerciële Aanbieding GRIP500
Kwaliteit
Statistieken
Fraude
Navigatiegegevens Gerichte Advertenties Zie Cookies n/a
Commerciële Aanbieding GRIP500
Gebruikerservaring
Kwaliteit
Statistieken
Fraude

*n/a betekent niet van toepassing.

(1) Bewaring in actieve database houdt in dat de betreffende Gegevens worden bewaard in de database die wordt gebruikt voor het doel van de betreffende Verwerking.

(2) Tussentijds archiveren houdt in dat de Gegevens worden bewaard onder beperkte toegangsvoorwaarden (i) hetzij in een specifieke archiefdatabase die gescheiden is van de actieve database, met beperkte toegang alleen voor personen die vanwege hun functie een belang hebben bij de kennisname ervan, (ii) hetzij in de actieve database, op voorwaarde dat een isolatie van de gearchiveerde Gegevens wordt uitgevoerd door middel van een logische scheiding (beheer van toegangsrechten en autorisaties) om ze ontoegankelijk te maken voor personen die geen belang meer hebben bij de verwerking ervan.

(3) Bankgegevens worden nooit bewaard bij GRIP500 maar bij zijn betalingspartners (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless afhankelijk van het geval).

7. MET WIE WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

GRIP500 kan genoodzaakt zijn om bepaalde van Uw Gegevens te delen met andere entiteiten zoals hieronder vermeld. In alle gevallen deelt GRIP500 deze Gegevens alleen voor zover strikt noodzakelijk om de doeleinden van de Verwerking van Uw Gegevens door GRIP500 te waarborgen of om de specifieke en legitieme doeleinden die door deze ontvanger zijn vastgesteld, te verzekeren.

ENTITEITEN VAN DE GROEP WAARTOE GRIP500 BEHOORT

GRIP500 kan genoodzaakt zijn om bepaalde van Uw Gegevens te delen met andere entiteiten van de groep waartoe GRIP500 behoort, met name om U beter te leren kennen. Deze andere entiteiten zijn onderworpen aan soortgelijke verplichtingen als die van GRIP500 voor de bescherming van Uw Gegevens.

ONDERAANNEMERS EN DIENSTVERLENERS VAN DERDEN

GRIP500 kan genoodzaakt zijn om bepaalde van Uw Gegevens te delen met onderaannemers en/of dienstverleners van derden die worden gebruikt in het kader van het leveren van producten en diensten van GRIP500 via de Site. Het delen van Uw Gegevens met deze entiteiten is vereist voor de uitvoering van Uw bestelling. GRIP500 deelt alleen de Gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aan deze entiteiten toevertrouwde taak, nadat contractueel is verzekerd dat deze laatsten zich aan verplichtingen houden die even hoog zijn als die in dit Handvest voor de bescherming van Uw Gegevens.

Het gaat voornamelijk om de volgende entiteiten:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (technologische onderaanneming)
 • OVH (hosting van de site)
 • HOTJAR (analytische cookie)
 • GOOGLE (advertentiecookie)
 • MICROSOFT (advertentiecookie)
 • CHECKOUT.COM (betaaldienstverlener)
 • HIPAY (betaaldienstverlener)
 • BRAINTREE (betaaldienstverlener)
 • GOCARDLESS (betaaldienstverlener)
 • PAYPAL (betaaldienstverlener)
 • DPD (leveringsdienstverlener)
 • GLS (leveringsdienstverlener)
 • UPS (leveringsdienstverlener)
 • DHL (leveringsdienstverlener)
 • SEUR (leveringsdienstverlener)
 • CHRONOPOST (leveringsdienstverlener)
 • BOOMERANG (leveringsdienstverlener)
 • TNT (leveringsdienstverlener)

Het gaat ook om de partnergarages waarvan de lijst toegankelijk is hier.

UITZONDERLIJKE GEVALLEN

GRIP500 kan in uitzonderlijke gevallen Uw Gegevens delen in de volgende situaties: (i) in het kader van een fusie, overname van (een deel van) GRIP500, een overdracht van activa of een andere soortgelijke transactie, (ii) wanneer dit delen wordt opgelegd door de wet, een regelgeving, een bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteit; of (iii) om de rechten en/of veiligheid van een individu te beschermen, om maatregelen te nemen met betrekking tot illegale of vermoedelijk illegale activiteiten of om de rechten, het eigendom en de veiligheid van de Site van GRIP500 te verdedigen; (iv) om de door GRIP500 in Uw belang genomen verplichtingen uit te voeren en te garanderen in het kader van dit Handvest.

8. WORDEN UW GEGEVENS OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE UNIE?

Uw Gegevens worden voornamelijk verwerkt en opgeslagen op het grondgebied van Malta, dat zich binnen de Europese Unie bevindt.

Echter, de onderneming GRIP500 gevestigd op het grondgebied van het Vorstendom Andorra, gelegen buiten de Europese Unie, kan toegang hebben tot deze Gegevens.

Bij besluit van 19 oktober 2010, heeft de Europese Commissie verklaard dat Andorra wordt beschouwd als een land dat een passend beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden overgedragen. Dit besluit is bevestigd door het Rapport van de Commissie van 15 januari 2024.

Daarnaast kan GRIP500 niet uitsluiten dat Uw Gegevens worden overgedragen naar andere gebieden buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), met name naar gebieden waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens lager is dan in de Europese Unie.

In dit laatste geval verbindt GRIP500 zich ertoe om het bestaan van maatregelen te controleren of de passende maatregelen te nemen om een bevredigend beschermingsniveau van Uw Gegevens te waarborgen, zoals:

 • een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van het betreffende land;
 • standaard contractuele clausules van de Europese Commissie of standaard contractuele clausules die zijn aangenomen door een toezichthoudende autoriteit, waaraan de ontvanger zich onderwerpt en waarvan u een kopie kunt aanvragen als deze formeel zijn ondertekend;
 • bindende bedrijfsvoorschriften;
 • een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringsmechanisme (met inbegrip van de bindende en afdwingbare toezegging van de ontvanger buiten de EU om de passende garanties toe te passen);
 • een administratieve regeling of een juridisch bindende en afdwingbare tekst die is aangenomen om samenwerking tussen openbare autoriteiten mogelijk te maken.

Wat betreft deze belangrijkste partners van GRIP500, hier zijn de bestemmingslanden van gegevens en de aangenomen passende garanties.

Ontvangers Land Garanties
GCG Frankrijk Europese Unie
OVH Duitsland Europese Unie
HOTJAR Malta Europese Unie
GOOGLE Verenigde Staten Adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023
MICROSOFT Verenigde Staten Adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023
CHECKOUT.COM Verenigd Koninkrijk Adequaatheidsbesluit van 28 juni 2021
HIPAY Frankrijk Europese Unie
BRAINTREE Verenigde Staten Adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023
GOCARDLESS Verenigd Koninkrijk Adequaatheidsbesluit van 28 juni 2021
PAYPAL Verenigde Staten Adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023
DPD Frankrijk Europese Unie
GLS Nederland Europese Unie
UPS Verenigde Staten Adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023
DHL Duitsland Europese Unie
SEUR Spanje Europese Unie
CHRONOPOST Frankrijk Europese Unie
BOOMERANG Frankrijk Europese Unie
TNT Nederland Europese Unie

9. HOE WORDEN UW GEGEVENS BESCHERMD?

GRIP500 heeft passende fysieke, technische, administratieve en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om Uw Gegevens te beschermen tegen elke vorm van toegang, gebruik, verlies, onbedoelde vernietiging, schade, diefstal of ongeoorloofde of onwettige verspreiding van deze Gegevens.

Ondanks zijn voortdurende inspanningen kan GRIP500 geen resultaat garanderen wat betreft de beveiliging van Uw Gegevens en nodigt U uit om eventuele problemen die U zou ontdekken te melden.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice, naar Uw voorkeur, hetzij door het sturen van een e-mail naar cm@grip500.com of via het contactformulier dat hier toegankelijk is hier.

Deze site is beschermd door reCAPTCHA, het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing op deze dienst.

10. WAT ZIJN UW RECHTEN?

In overeenstemming met de geldende wetgeving, heeft U de volgende rechten met betrekking tot Uw Gegevens:

 • het recht op toegang tot Uw Gegevens:

  Dit is de mogelijkheid voor U om bevestiging te krijgen van GRIP500 of gegevens over U al dan niet worden verwerkt, evenals toegang tot dergelijke gegevens en de volgende informatie: doeleinden, categorieën van gegevens, ontvangers of categorieën van ontvangers, bewaartermijn of de criteria om deze duur te bepalen, Uw rechten met betrekking tot deze gegevens, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en, indien van toepassing, de bron van de gegevensverzameling en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze gegevens.

  U heeft ook het recht, wanneer Uw Gegevens worden overgedragen naar een derde land of een internationale organisatie, om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met betrekking tot deze overdracht.

  In toepassing van het recht op toegang verstrekt GRIP500 U een kopie van de Gegevens en kan redelijke kosten in rekening brengen op basis van administratieve kosten voor elke extra kopie die U aanvraagt. Als U de aanvraag elektronisch indient, worden de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij U anders verzoekt.

 • het recht op rectificatie van Uw Gegevens:

  Dit is de mogelijkheid voor U om van GRIP500 de rectificatie te verkrijgen, zo snel mogelijk, van Uw Gegevens die onnauwkeurig zijn of, gezien de doeleinden van de Verwerking, onvolledig (U kunt een aanvullende verklaring verstrekken voor dit doel);

 • het recht op wissing van Uw Gegevens:

  Dit is de mogelijkheid voor U om van GRIP500 de wissing te verkrijgen, zo snel mogelijk, van Uw Gegevens om een van de volgende redenen:

  • deze Gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • U trekt Uw toestemming in waarop de Verwerking van deze Gegevens is gebaseerd, op voorwaarde dat er geen andere juridische grondslag voor deze Verwerking bestaat;
  • U maakt bezwaar tegen de Verwerking van deze Gegevens onder de hieronder gespecificeerde voorwaarden met betrekking tot Uw recht van bezwaar;
  • de Gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • de Gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan GRIP500 is onderworpen; of
  • de Gegevens zijn verzameld in het kader van het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

  Als de Gegevens waarvan de wissing wordt gevraagd openbaar zijn gemaakt door GRIP500, moeten redelijke maatregelen worden genomen, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de implementatiekosten, inclusief technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die deze Gegevens verwerken te informeren dat U de wissing door hen van alle links naar deze Gegevens of van elke kopie of reproductie ervan heeft gevraagd.

  Dit recht op wissing is niet van toepassing voor zover de Verwerking noodzakelijk is:

  • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de Verwerking vereist voorzien door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of die valt onder de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  • om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid;
  • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, voor zover het recht op wissing de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert; of
  • voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van Uw Gegevens:

  Dit is de mogelijkheid voor U om bezwaar te maken tegen een Verwerking van Uw Gegevens uitgevoerd op basis van een legitiem belang door GRIP500 (inclusief profilering op basis van deze rechtvaardiging) als deze Verwerking in werkelijkheid niet gerechtvaardigd is door legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

  Het is ook de mogelijkheid voor U om bezwaar te maken tegen Verwerking voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering als het verband houdt met dergelijke marketing).

  Ten slotte, met betrekking tot Verwerking voor statistische doeleinden, is het de mogelijkheid voor U om bezwaar te maken tegen een dergelijke Verwerking om redenen die verband houden met Uw specifieke situatie, tenzij de Verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang.

 • het recht op beperking van de Verwerking van Uw Gegevens:

  Dit is de mogelijkheid voor U om van GRIP500 de beperking van de Verwerking te verkrijgen in een van de volgende gevallen:

  1. gedurende de periode die nodig is voor GRIP500 om de nauwkeurigheid van de Gegevens te verifiëren wanneer U de nauwkeurigheid van deze Gegevens betwist;
  2. U maakt bezwaar tegen het wissen van de Gegevens van een onrechtmatige Verwerking en eist in plaats daarvan de beperking van hun gebruik;
  3. de Gegevens zijn niet langer nuttig voor GRIP500 voor de doeleinden van de Verwerking maar blijven noodzakelijk voor U voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
  4. gedurende de tijd die nodig is om te bepalen of de legitieme redenen die door GRIP500 worden nagestreefd zwaarder wegen dan de Uwe wanneer U bezwaar heeft gemaakt tegen de Verwerking op deze basis.

  In geval van beperking van de Verwerking mogen de Gegevens, met uitzondering van de opslag, alleen worden verwerkt met Uw toestemming of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of nog voor belangrijke redenen van openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

  U wordt door GRIP500 geïnformeerd over de opheffing van de beperking voordat deze effectief wordt.

 • het recht op overdraagbaarheid van Uw Gegevens:

  Dit is de mogelijkheid voor U om van GRIP500 de communicatie van Uw aan GRIP500 verstrekte Gegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om deze Gegevens over te dragen aan een andere entiteit (deze overdracht wordt door U verzorgd of, indien technisch mogelijk, door GRIP500) en dit, wanneer de Verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en is gebaseerd op toestemming of op een contract;

 • het recht om Uw toestemming in te trekken:

  Dit is de mogelijkheid voor U om Uw toestemming in te trekken voor elke Verwerking van Uw Gegevens die is uitgevoerd op basis van Uw eerdere toestemming. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming die is uitgevoerd voordat deze werd ingetrokken.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt U uitgenodigd om ons te contacteren op Uw gemak:

 • hetzij door het sturen van een e-mail naar het adres: cm@grip500.com
 • hetzij door het invullen van het contactformulier dat toegankelijk is hier.

Om Uw verzoek zo efficiënt mogelijk te behandelen, nodigt GRIP500 U uit om dit duidelijk en gedetailleerd te formuleren. Als er twijfel bestaat over Uw identiteit, kan GRIP500 mogelijk vragen om aanvullende informatie die nodig is om Uw Identiteit te bevestigen.

U heeft ook het:

 • recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

  dit is de mogelijkheid voor U om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar Uw gewone verblijfplaats is, Uw werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk is gepleegd, als U van mening bent dat de Verwerking van Gegevens die op U betrekking hebben een schending vormt van de wetgeving.

Om U het uitoefenen van dit recht te vergemakkelijken, nodigen wij U uit om de lijst van toezichthoudende autoriteiten hier te raadplegen.

11. HOE VERZAMELT GRIP500 GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

De Producten die door GRIP500 op haar Site worden verkocht, zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Daarom verwerkt GRIP500 geen Gegevens met betrekking tot minderjarigen en kan niet aannemen dat de Gegevens van bezoekers van de Site of van haar klanten direct of indirect betrekking hebben op minderjarigen.

12. HOE ZIT HET MET COOKIES EN ANDERE VERGELIJKBARE VOLGTECHNOLOGIEËN?

GRIP500 gebruikt cookies en andere vergelijkbare technologieën, die bepaalde van Uw Gegevens kunnen verzamelen. Deze cookies zijn bedoeld om Uw browse-ervaring op de Site te verbeteren, ons informatie te verstrekken over de werking en kwaliteit van onze Site en bij te dragen aan het leveren van gerichte advertenties.

GRIP500 verzamelt Uw voorafgaande toestemming via een banner op de homepage van de Site bij Uw eerste verbinding met deze informatietechnologieën. Uw toestemming wordt opnieuw gevraagd door GRIP500 onder dezelfde voorwaarden na het verstrijken van een periode van dertien maanden volgend op de vorige verzameling van Uw toestemming.

GRIP500 nodigt U nadrukkelijk uit om de pagina "Cookies" van hun Site te raadplegen voor meer informatie.

13. HOE WORDT U GEÏNFORMEERD OVER WIJZIGINGEN IN HET CHARTER?

GRIP500 is genoodzaakt om periodiek het huidige Charter te wijzigen, met name om rekening te houden met de wettelijke ontwikkelingen met betrekking tot de bescherming van Uw Gegevens.

GRIP500 zal U informeren over elke wijziging of update via een notificatie verzonden naar Uw e-mailadres en/of een duidelijke notificatie op de Site.

14. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

GRIP500 staat volledig tot uw beschikking om al uw vragen over dit Handvest te beantwoorden.

Om contact met ons op te nemen, kunt u ons bereiken zoals u wenst:

 • door het sturen van een e-mail naar het adres: cm@grip500.com
 • of door het invullen van het contactformulier dat toegankelijk is hier.
Doorgaan zonder te accepteren >
Over cookies en andere tracers
Grip500banden.be (GRIP500) en zijn partners (Google, Hotjar, Microsoft) gebruiken cookies en andere tracers (webstorage) om de goede werking van de site te verzekeren, uw navigatie te vergemakkelijken, statistische metingen uit te voeren en om zijn reclamecampagnes te personaliseren. Cookies en andere tracers die op uw terminal zijn opgeslagen, kunnen persoonsgegevens bevatten. Daarom plaatsen wij geen cookies of andere tracers zonder uw vrije en geïnformeerde toestemming, met uitzondering van die welke essentieel zijn voor de werking van de site. We bewaren uw keuze 6 maanden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door naar de pagina over cookies en andere tracers te gaan. U kunt ervoor kiezen om verder te surfen zonder het deponeren van cookies of andere tracers te aanvaarden. Weigering verhindert de toegang tot diensten niet GRIP500. Voor meer informatie, bezoek de cookies en andere tracers pagina.
De cookies personaliseren
LiveChat
Er heeft een vergissing plaatsgevonden. Gelieve opnieuw proberen of neem contact op in geval het probleem niet opgelost is.